ข้อมูลตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เดิมมีชื่อเรียกว่า "ปากคลองปราณ" เนื่องจากมีแม่น้ำปราณบุรีไหลผ่านลงสู่ปากอ่าวทะเล และยังเป็นที่ตั้งสมาคมประมง แห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาทางราชการได้เลี่ยนชื่อเป็น "ปากน้ำปราณ" และได้เรียกสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท่าลาดกระดาน หมู่ 2 บ้านปากน้ำปราณ หมู่ 3 บ้านปรือน้อย หมู่ 4 บ้านหนองบัว

พื้นที่

มีลักษณะเป็นแนวยาวลงมาติดกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เป็นพื้นที่ภูเขาลอนราบสลับกับพื้นที่ พื้นที่ราบเทลงทะเล มีทุ่งใหญ่เขาเบญจพาส เขาเจ้าแม่ทับทิมอยู่ตอนเหนือของตำบลและเขาปรือน้อย เขากระโหลก อยู่ทางบริเวณตอนใต้สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.สามร้อยยอด กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำการเกษตร (ทำไร่ , ทำสวน) และประมง
อาชีพรอง อุตสาหกรรมในครัวเรือนและรับจ้างทั่วไป(ทำปลาหมึก)

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าเข้าถึง 4 หมู่บ้าน จำนวน 650 หลังคาเรือน
- แม่น้ำ 1 แห่ง
- ลำห้วย 3 แห่ง
- หนองน้ำ 9 แห่ง
- บ่อน้ำตื้นหรือบ่อขุดส่วนตัว 162 แห่ง
- บ่อบาดาล 80 แห่ง
- ประปา 4 แห่ง
- บ่อ/สระน้ำสาธารณะ 3 แห่ง ( บาดาลบ้านช่องมอญ , สระน้ำช่องมอญ , สระหนองมะรุม )
- โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ( โรงเรียนบ้านปรือน้อย , โรงเรียนบ้านหนองบัว )
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 .แห่ง ( โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา )

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านสมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านเพชรบุรีเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ถึงปราณบุรี เมื่อเจอแยกปราณบุรีให้แยกซ้าย ผ่านตำบลปราณบุรี แล้วเข้าสู่ตำบลปากน้ำปราณ ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 15 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ปลาหมึกบดปรุงรสแปรรูป

สินค้าโอทอป ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์