ข้อมูลตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองตาแต้ม เป็นตำบลหนึ่งใน 6 ตำบล ของอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปราณบุรีไปทางทิศใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที มีพื้นที่ทั้งหมด 160.91 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 100,569 ไร่ ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองตาแต้ม บ้านหนองตาเย็น บ้านหนองตาเมือง บ้านต้นไทร บ้านห้วยพลับ บ้านห้วยแสลงพันธ์ บ้านหนองยิงหมี บ้านวังวนชลประทาน บ้านหนองไกรทอง บ้านหนองมะค่า บ้านป่าเขาเขียว

พื้นที่

ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ ลาดเชิงเขามาทางทิศตะวันออก (เดิมรวมพื้นที่ตำบลเขาจ้าว-ด้วย) พื้นที่สลับภูเขา เช่น เขาเขียว เขาหินเทิน เขาจำปา มีแม่น้ำปราณบุรีไหลผ่านทางตะวันออกเฉียงเหนือ มีแหล่งน้ำสำคัญ คือ เขื่อนปราณบุรี โดยมีคลองส่งน้ำชลประทานผ่าน หมู่ที่ 1, 3 - 5 , 7 และ 8 พื้นที่เหมาะสำหรับทำการเกษตร เช่น ทำไร่ ทำสวน พื้นที่บางอยู่ในเขตพื้นที่ปลอดภัยทางราชการทหาร (เขต 1) และเขตป่าสงวน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี และ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศิลาลอย กิ่งอ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโคเนื้อ สุกร ปลา กุ้ง และสัตว์อื่นๆ
ด้านเกษตรกรรม พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะในการทำการเกษตร เช่น สับปะรด อ้อย มะม่วง ขนุน และข้าว เป็นต้น
ด้านอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ 5 โรงงาน ทำให้ประชาชนบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

สาธารณูปโภค

มีกระแสไฟฟ้าเข้าถึง 10 หมู่บ้าน
มีโทรศัพท์สาธารณะจำนวน 11 แห่ง หมู่ที่ 1 - 11
มีแหล่งน้ำธรรมชาติ 11 หมู่บ้าน
ฝ่าย 1 แห่ง
บ่อน้ำตื้น 25 บ่อ
บ่อบาดาล 20 บ่อ
อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง
สถานีอนามัย 2 แห่ง (อยู่หมู่ที่ 3 และ 6)
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศส.มช.) จำนวน 6 ศูนย์
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวน 45 คน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านสมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านเพชรบุรีเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ถึงปราณบุรี ซึ่งถนนทางหลวงหมายเลข 4(เพชรเกษม) ตัดผ่านหมู่ที่ 1, 2 ,4 และ 7 ระยะทาง 5 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผลไม้อบแห้ง ผลไม้ทอดกรอบ-สับปะรดกวน

สินค้าโอทอป ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์