ข้อมูลตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ต.เขาจ้าวได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยการแยกมาจากตำบลหนองตาแต้มมีเขตการปกครอง 6 หมู่บ้าน คือ 1. หมู่บ้านเขาจ้าว 2.หมู่บ้านวังปลา 3.หมู่บ้านท่าทุ่ง 4.หมู่บ้านท่าวังหิน 5.หมู่บ้านกระทุ่น 6.หมู่บ้านแพรกตะลุย ซึ่งหมู่ที่ 6 จะมีหมู่บ้านของกลุ่มกะเหรี่ยงอาศัยอยู่จำนวนหนึ่ง

พื้นที่

สภาพพื้นที่จะเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนทางทิศตะวันตก แล้วลาดต่ำลงในส่วนกลางกลายเป็นหุบเขาขนาดใหญ่และเริ่มมีภูเขาสลับซับซ้อนอีกทางทิศตะวันออกรวมพื้นที่ที่เป็นภูเขาประมาณ 184 ตร.กม.จากพื้นทีตำบลประมาณ 230 ตร.กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ และ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศิลาลอย กิ่งอ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ประเทศเมียนมาร์

อาชีพ

ทำสวน,ทำไร่ ,ค้าขายเลี้ยงสัตว์,รับจ้าง

สาธารณูปโภค

ต.เขาจ้าว เป็นพื้นที่อยู่ในเขตความปลอดภัยทางราชการทหาร ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ

การเดินทาง

- เดินทางโดยถนนสายหลัก (ลูกรัง)จากสามแยกเขื่อนปราณบุรี เขาช่องพระ หมู่ที่ 3 ไปทางทิศตะวันตกถึงหมู่บ้านแพรกตะลุย หมุ่ที่6 ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร
- จากหัวเขื่อนปราณบุรีด้านทิศเหนือ จนถึงบ้านกระทุ่น หมู่ที่ 5 ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

น้ำตกแพรกตะลุยหรือน้ำตกสวนทุเรียน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มแม่บ้านท่าทุ่ง
ประจวบคีรีขันธ์
เครื่องประดับหินสี
ประจวบคีรีขันธ์