ข้อมูลตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ในอดีตหัวหินเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ราษฎรมีไม่มาก ต่อมาราษฎรในเขตท้องถิ่นอื่นมาประกอบอาชีพในหมู่บ้านดังกล่าวมากขึ้น ชุมชนแห่งนี้ขยายตัวใหญ่และมีความเจริญมากขึ้น จึงได้สร้างทางรถไฟสายใต้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2454 และการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างโรงแรมรถไฟซึ่งเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งมีมาตรฐานเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวหัวหิน และในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังไกลกังวลขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2469 เพื่อใช้เป็นที่แปรพระราชฐานเสด็จมาประทับแรมในห้วงฤดูร้อน และเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงคุณค่าและภาคภูมิใจของชาวหัวหินมาจนทุกวันนี้

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบเอียงลาดสู่ทะเล ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ จรดอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก จรดอ่าวไทย
ทิศตะวันตก จรดตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ค้าขาย ประมง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าภูมิภาค โทรศัพท์มีทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และอินเตอร์เน็ต

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลใช้เส้นสายถนนเพชรเกษม สนามบินหัวหิน และอ่าวไทย

ผลิตภัณฑ์

จากผ้าบาติก,ป่านศรนารายณ์,หัตถกรรมเปลือกหอย,ผ้าฝ้าย

สินค้าโอทอป ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์