ข้อมูลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลหินเหล็กไฟจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2494 โดยใช้ชื่อ "เขาหินเหล็กไฟ เป็นชื่อตำบล และได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2539

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินปนทราย รวมพื้นที่ทั้งหมด 95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 59,375 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า โทรศัพท์ ครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน ส่วนประปา มีเพียงประปาหมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลใช้เส้นทางหลวงจังหวัด ถนนสายหัวหิน - ป่าละอู ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอหัวหินประมาณ 8 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สินค้าโอทอป ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์