ข้อมูลตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองพลับ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหัวหิน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านวลัย หมู่ 2 บ้านหนองพลับ หมู่ 3 บ้านห้วยไทรงาม หมู่ 4 บ้านหนองยายอ่วม หมู่ 5 บ้านมะค่าสี่ซอง หมู่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 7 บ้านเนินตะเคียน หมู่ 8 บ้านละเมาะ หมู่ 9 บ้านคอกช้างพัฒนา หมู่ 10 บ้านหนองหอย

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 220.8 ตร.กม. หรือประมาณ 138,000 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขามีที่ราบน้อย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน

การเดินทาง

สวามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงจังหวัด สายหัวหิน - ป่าละอู ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอหัวหิน ประมาณ 20 กม.

ผลิตภัณฑ์

ไข่เค็ม,พริกแกง น้ำพริกเผา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

Dole Thailand Co., Ltd.(B2B)
ประจวบคีรีขันธ์
Coating Paper Industries Co., Ltd.(B2B)
ประจวบคีรีขันธ์