ข้อมูลตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอหัวหิน ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา หมู่ 2 บ้านฟ้าประทาน หมู่ 3 บ้านป่าละอู หมู่ 4 บ้านห้วยผึ้ง หมู่ 5 บ้านเฉลิมพร หมู่ 6 บ้านโคนมพัฒนา หมู่ 7 บ้านคลองน้อย หมู่ 8 บ้านเฉลิมราชพัฒนา หมู่ 9 บ้านโป่งสำโหรง หมู่ 10 บ้านหนองสะแก หมู่ 11 บ้านปากคลอง

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 297 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีน้ำใช้ตลอดปี เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ สหภาพพม่า

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,200 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.39 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1. เส้นทางหลัก 1 เส้นทาง ระหว่างอำเภอหัวหิน - น้ำตกป่าละอู
2. เส้นทางรอง 3 เส้นทาง เชื่อมต่อตำบลและหมู่บ้าน คือ สายบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ - ป่าเด็ง, สายบ้านเฉลิมพระเกียรติ - เนินพยอม และสาย รพช.ฟ้าประทาน - ป่าละอู

ผลิตภัณฑ์

ผ้าขาวม้า

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์