ข้อมูลตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

แยกจากตำบลหนองพลับ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบึงนครส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับภูเขา มีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้ ลำธาร ลำห้วย เขื่อนกักเก็บน้ำ และน้ำตก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ห้วยสัตว์ใหญ่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ประมงน้ำจืด

สาธารณูปโภค

1. ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2. ระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์

การเดินทาง

1. ถนนสายสี่แยกปราณบุรี - บ้านหนองหินใน เป็นถนนลาดยางของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ระยะทาง 21 กม.
2. ถนนสายหัวหิน - ห้วยสัตว์ใหญ่ - บ้านแพรกตะคร้อ ระยะทางประมาณ 60 กม.
3. ถนนสายหนองพลับ - คอกช้าง - เนินดินดำ ระยะทางประมาณ 20 กม.

ผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

สถานที่

1. สำนักสงฆ์วัดป่าชลิตานุสรณ์
2. สำนักสงฆ์ห้วยไคร้
3. สำนักสงฆ์ถ้ำพยานาค
4. สำนักสงฆ์เนินพยอม
5. สำนักสงฆ์บึงนคร
6. สำนักสงฆ์ห้วยทรายแก้ว
7. สำนักสงฆ์ทรายทอง
8. ที่ทำการ อบต.บึงนคร
9. สถานีอนามัยตำบลบึงนคร
10. น้ำตกแพรกตะคร้อ
11. น้ำกุ้ง
12. น้ำตกห้วยยาง
13. ถ้ำค้างคาว
14. โรงเรียนบ้านเนินพยอม
15. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกแพรกตะคร้อ ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 บ้านแพรกตะคร้อ เดินทางโดยถนนสายหัวหิน - ห้วยสัตว์ใหญ่ - บ้านแพรกตะคร้อ ระยะทางประมาณ 60 กม. หรือถนนสายสี่แยกปราณบุรี - เขื่อนปราณบุรี - บ้านเนินพยอม - บ้านแพรกตะคร้อ ระยะทางประมาณ 65 กม.
2 ถ้ำกุ้ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านห้วยยาง เดินทางโดยถนนสายหัวหิน - หนองพลับ - คอกช้าง - บ้านห้วยยาง ระยะทางประมาณ 45 กม. หรือถนนสายสี่แยกปราณบุรี - เขื่อนปราณบุรี - บ้านห้วยยาง ระยะทางประมาณ 50 กม.
3 น้ำตกแพรกตะคร้อ
4 น้ำตกห้วยยาง น้ำตกห้วยยาง ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านห้วยยาง เดินทางโดยถนนสายหัวหิน - หนองพลับ - คอกช้าง - บ้านห้วยยาง ระยะทางประมาณ 45 กม. หรือถนนสายสี่แยกปราณบุรี - เขื่อนปราณบุรี - บ้านเนินพยอม - บ้านห้วยยาง ระยะทางประมาณ 50 กม.
5 วัดป่าชลิตานุสรณ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านห้วยยาง เดินทางโดยถนนสายหัวหิน - หนองพลับ - คอกช้าง - บ้านห้วยยาง ระยะทางประมาณ 48 กม. หรือถนนสายสี่แยกปราณบุรี - เขื่อนปราณบุรี - บ้านเนินพยอม - บ้านห้วยยาง ระยะทางประมาณ 53 กม.
6 วัดป่าชลิตานุสรณ์