ข้อมูลตำบลไร่เก่า กิ่งอำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลไร่เก่า เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอสามร้อยยอด มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านตาลเจ็ดยอด หมู่ 2 บ้านสามร้อยยอด หมู่ 3 บ้านตลาดไร่เก่า หมู่ 4 บ้านไร่ดินทอง หมู่ 5 บ้านห้วยขมิ้น หมู่ 6 บ้านหนองไทร หมู่ 7 บ้านเนินพยอม หมู่ 8 บ้านไร่เจริญ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศิลาลัย กิ่งอ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ไร่ใหม่ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สามร้อยยอด กิ่งอ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ เทือกเขาตะนาวศรี

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
อาชีพรอง ค้าขาย รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

จากกรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทางสายธนบุรี - ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านจังหวัดสมุทรสงคราม แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี เข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือใช้เส้นทางหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ถึงอำเภอปราณบุรี แล้วเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเข้าเขตของกิ่งอำเภอสามร้อยยอด ก็จะเข้าสู่เขตของตำบลศิลาลอย สาลาลัย และตำบลไร่เก่า

ผลิตภัณฑ์

ผ้ามัดย้อม, ผลิตภัณฑ์จากไม้,

สินค้าโอทอป ตำบลไร่เก่า กิ่งอำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์