ข้อมูลตำบลศาลาลัย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลศาลาลัย แยกออกจากตำบลไร่เก่าเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2538 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอสามร้อยยอด มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเนินกรวด หมู่ 2 บ้านทุ่งเคล็ด หมู่ 3 บ้านหนองเป่าปี่ หมู่ 4 บ้านศาลาลัย หมู่ 5 บ้านหนองน้ำกลัด หมู่ 6 บ้านหนองไพรวัลย์ หมู่ 7 บ้านต้นไทร

พื้นที่

สภาพพื้นทีโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศิลาลอย กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ไร่เก่า กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สามร้อยยอด กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ไร่เก่า กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน รับจ้าง
อาชีพเสริม แปรรูปผลไม้

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

สามารถเดินทางได้ 3 สาย ได้แก่
1. ถนนสายคนัคคลองชลประทาน (ซ้าย 29) ระยะทาง 5.6 กม.
2. ถนนสายบ้านศาลาลัย - หนองเจ็กเม้ง ระยะทาง 12 กม.
3. ถนนสายหนองตะพงษ์ - บ้านทุ่งเคล็ด ระยะทาง 6.5 กม.

ผลิตภัณฑ์

กล้วยกวน,ขนมปังชีสเชค

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลศาลาลัย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มอาชีพ
ประจวบคีรีขันธ์
หจก.ทวีผลสามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์