ข้อมูลตำบลไร่ใหม่ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลไร่ใหม่ เดิมเป็นตำบลที่ขึ้นอยู่กับอำเภอกุยบุรี ต่อมาได้แยกออกจากอำเภอกุยบุรีไปขึ้นอยู่กับกิ่งอำเภอสามร้อยยอด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2538 มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.1บ้านชุกมะค่า ม.2 บ้านสิบแปดหุ้น ม.3 บ้านหนองแก ม.4 บ้านหนองจิก ม.5 บ้านเกาะไผ่ ม.6 บ้านไร่ใหม่ ม.7 บ้านวังไทร

พื้นที่

สภาพพื้นทีโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ลาดเอียงจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ไร่เก่า กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ไร่เก่า กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน เลี้ยงกุ้ง
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้ามีครบทุกหลังคาเรือน
- มีประปาส่วนภูมิภาคใช้ แต่ยังขาดหมู่ 5

การเดินทาง

การเดินทางจากที่ว่าการกิ่งอำเภอสามร้อยยอดไปสู่ตำบลไร่ใหม่ มีเส้นทางถนนลาดยางเข้าไปในหมู่บ้านและตำบล ระยะทาง 13 กม.

ผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยอินทรีย์, น้ำผลไม้สมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลไร่ใหม่ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์