ข้อมูลตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง นครศรีธรรมราช

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ประมาณปี พ.ศ.2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 กระจายอำนาจการปกครองไปสู่หัวเมือง โดยแบ่งการปกครองเป็นหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด เจ้าหน้าที่ได้ออกทำการสำรวจพื้นที่มายังบริเวณที่ราบเชิงเขาจนมาถึงบ้านทุ่งดอกไม้ (บ้านทุ่งไหม้ปัจจุบัน) ได้สังเกตเห็นมีแนวต้นไม้ตามไหล่เขาเป็นทิวแถวเรียงเป็นแนวยาว จึงได้ตกลงกันว่าควรให้ชื่อตำบลนี้ว่า "ตำบลไม้เรียง" ขณะนั้นยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่ไม่มากนัก ต่อมาได้มีการเพิ่มมากขึ้น

พื้นที่

เป็นที่ราบเชิงเขาแล้วค่อยลาดต่ำลงมา ถึงลุ่มน้ำตาปี พื้นที่เหมาะแก่การทำสวนผลไม้ สวนยางพาราและการทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนากะชะและตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนาแวและตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนากะชะ อำเภอฉวางและตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่ รับจ้างทั่วไป
อาชีพเสริม ธุรกิจชุมชน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,156 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 475 หลังคาเรือน

การเดินทาง

1.ทางถนนลาดยางสาย นครศรีธรรมราช-อำเภอถ้ำพรรณรา
2.ทางรถไฟ จุดรับ-ส่ง ผู้โดยสาร ที่สถานรถไฟทานพอ หมู่ที่3 ตำบลไม้เรียง

ผลิตภัณฑ์

ข้าวกล้อง,เครื่องประดับสตรี

สถานที่

1.สถานีอนามัย 2 แห่ง
2.สถานศึกษาของรัฐ 6 โรง
3.สถานศึกษาเอกชน 1 โรง
4.ศูนย์พัฒนาเด็ก 1 ศูนย์
5.สถานนีรถไฟทานพอ
6.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง
7.วัดพุทธ 2 แห่ง
8. สถานนีตำรวจภูธร 1 แห่ง
9.ศูนย์ศึกษาชุมชน 1 แห่ง
10 แหล่งท่องเที่ยวภูเขาศูนย์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวกล้อง ข้าวกล้องคุณภาพดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย
2 เครื่องประดับสตรี เครื่องประดับสตรี

สินค้าโอทอป ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง นครศรีธรรมราช

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง นครศรีธรรมราช