ข้อมูลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

จะพบว่าชะมายเป็นชุมชนหลักที่มีความสำคัญในการปกครองมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีพื้นที่มากกว่าทุ่งสงปัจจุบัน โดยจะเห็นได้จากการกำหนดศักดินาข้าราชการหัวเมือง ขุนคำแหงธานีนายที่ชะมาย ถือศักดินา 800 ไร่ รองจากหลวงทุ่งสง นายที่ทุ่งสง ถือศักดินา 8,000 ไร่ ในสมัยรัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 3 กรมหมื่นศักดิพลเสน ตำแหน่งกรมพระกลาโหมรับผิดชอบหัวเมืองฝ่ายใต้ ได้จัดเขตทุ่งสงออกเป็น 2 อำเภอ คือ เป็นอำเภอชะมายและอำเภอแก้วจนกระทั่งในรัชกาลสมัยที่ 5 อำเภอทุ่งสง เป็นอำเภออย่างเป็นทางการ เมื่อ ร.ศ. 116 แจ้งชื่อชะมายแล้วมาขาดหายไปเป็นอำเภอทุ่งสงปัจจุบัน ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 12 ตำบล ของอำเภอทุ่งสง ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2538 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ประมาณ 22 ตารางกิโมเมตร หรือประมาณ 13,386 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทุ่งสง ประมาณ 1,400 เมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาหลวงเสน และ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลตำบลปากแพรก และ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลควนกรด และ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรม รับราชการ รัฐวิสาหกิจ
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง กิจการส่วนตัว

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 7,660 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 3,405 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 44.45 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1. สภาพการคมนาคมบางหมู่บ้านไม่สะดวก และบางหมู่บ้านไม่มีถนนนเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน
- ถนนลาดยาง 24 สาย
- ถนนคอนกรีต 10 สาย
- ถนนหินคลุก 27 สาย
- ถนนลูกรัง 32 สาย
- สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 สาย

ผลิตภัณฑ์

ข้าวพองเม็ดมะม่วงหิมพานต์

สถานที่

1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา 3 แห่ง
2. โรงเรียนระดับอาชีวะ 1 แห่ง
3. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง
4. วัด/สำนักสงฆ์ 5 แห่ง
5. ศาลเจ้า 2 แห่ง
6. สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง
7. คลีนิก 2 แห่ง
8. อัตราการมีและใช้ส้วมซึม 100%
9. ตำรวจชุมชน 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวพองเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ข้าวพองเม็ดมะม่วงหิมพานต์
2 เสื้อเชิ้ตบาติก เสื้อเชิ้ตบาติก

สินค้าโอทอป ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช

กลุ่มทุ่งสงบาติก
นครศรีธรรมราช
กลุ่มปานเรขา
นครศรีธรรมราช