ข้อมูลตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางรูป ตามความเป็นมาหมายถึง ลำห้วย 2 สาย คือ ลำห้วยพี่ และลำห้วยน้อง ไหลมาบรรจบกันที่หน้าเขารูป จึงเกิดมาเป็นบางสองพี่น้อง แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เรียกกันสั้น ๆ ว่า "บางรูป" เพราะบางสองพี่น้องเป็นบางเขารูปเป็นรูป คำว่า "ห้วย" สมัยก่อนชาวบ้านเรียกกันว่า "บาง" จึงได้ตั้งชื่อว่า "ตำบลบางรูป" มาจนถึงปัจจุบัน และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตามนัย มาตรา 40, 41 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 708 จำนวน 2,143 แห่งทั่วประเทศ ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 โดยให้มีการเลือกตั้งสมาชิกในวันที่ 28 เมษายน 2539

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 103.30 ตร.กม. หรือประมาณ 64,562 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำตาปี และ ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณา จ.นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ คลองสิมปุน ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ และ ต.ลิ้มเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทุ่งสัง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ลิ้มเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,197 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางถนนทุ่งใหญ่ - พระแสง ระยะทางประมาณ 19 กม. จากที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่

ผลิตภัณฑ์

ต้นกล้ายาง

สถานที่

1. วัดประดิษฐาราม
2. วัดบางวงศ์
3. วัดหน้าเขารูป
4. เขาถ้ำพิศดาร
5. สำนักสงฆ์ถ้ำเขารูป
6. อบต.บางรูป

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เขาถ้ำพิศดาร ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ เป็นถ้ำที่มีลักษณะสวยงาม มีทิวทัศน์และบรรยากาศร่มรื่นแห่งหนึ่ง เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนและชมธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ต้นยางพารา ผลิตภัณฑ์ต้นยางพารา เป็นกล้ายางพันธุ์ดี ได้มาตรฐาน แข็งแรง โตเร็ว บรรจุถุงพร้อมปลูก

สินค้าโอทอป ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

กลุ่มขยายพันธุ์ยาง
นครศรีธรรมราช