ข้อมูลตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านใหม่ เดิมพื้นที่ตำบลเป็นป่ารกร้างไม่มีประชาชนอาศัยอยู่ เพราะประชาชนอาศัยอยู่บ้านเกาะจันทร์ ตำบลปากแพรก ซึ่งอยู่คนละฝั่งคลองกัน ต่อมาประชาชนได้ย้ายบ้านเรือนไปทำมาหากินยังฝั่งตรงข้าม จึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่า "ตำบลบ้านใหม่" มาจนถึงปัจจุบัน ตำบลบ้านใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปากคลอง หมู่ 2 บ้านเกาะรุ้ง หมู่ 3 บ้านบางไทรนนท์ หมู่ 4 บ้านบางคุระ หมู่ 5 บ้านบางคุระ หมู่ 6 บ้านบางไผ่ หมู่ 7 บ้านบางเหน็บ หมู่ 8 บ้านใหม่

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่เหมาะแก่การทำนาและการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.คลองกระบือ และ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ คลองบางไทร
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำปากพนัง
ทิศตะวันตก ติดกับ คลองปากคลอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 920 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 850 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล 2 เส้นทาง คือ
1. การเดินทางโดยใช้ถนนสายปากพนัง - เชียรใหญ่ แยกเข้าตำบลบ้านใหม่ทางประตูน้ำ ประมาณ 12 กม.
2. การเดินทางโดยใช้ถนนสายปากพนัง - นครศรีธรรมราช แยกเข้าตำบลบ้านใหม่ทางบ้านบางสระ ประมาณ 17 กม.

ผลิตภัณฑ์

พริกป่น, ดอกไม้ประดิษฐ์จากกิ่งกระถิน

สถานที่

1. อบต.บ้านใหม่
2. สถานีอนามัย 1 แห่ง
3. วัด 3 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์จากกิ่งกระถิน ดอกไม้ประดิษฐ์จากกิ่งกระถิน
2 พริกป่น พริกป่นทำจาจากพริกสดจากธรรมชาติ เหมาะสำหรับการนำไปปรุงอาหาร

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช

กลุ่มทำพริกป่น
นครศรีธรรมราช