ข้อมูลตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา กระบี่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเกาะลันตาน้อย เป็นเกาะกลางทะเล มีเนื้อที่ 20,000ไร่เศษ มีผู้อยู่อาศัยตามจุดต่าง ๆ ทั่วเกาะ ตำบลเกาะลันตาน้อยประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

พื้นที่

ตำบลเกาะลันตาน้อยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร อากาศเป็นไปตามฤดูกาล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามัน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน , ตัดเย็บเสื้อผ้า

สาธารณูปโภค

ระบบไฟฟ้าไม่ทั่วถึง ประปาบางส่วนยังไม่ถึง โทรศัพท์ไม่ทั่วถึง

การเดินทาง

จากจังหวัดกระบี่ เดินทางโดยรถยนต์จากบ้านห้วยน้ำขาวถึงบ้านหัวหินระยะทาง 27 กม. จากบ้านหัวหนิน บ้านคลองหมากด้วยแพขนานยนต์ ระยะทาง 1,800 เมตร ถึงท่าเทียบแพบ้านคลองหมาก และเข้าสู่ตำบลเกาะลันตาน้อย

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน,หัตถกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า และบาติก

สถานที่

1) ชายหาดบ้านหลังสอด
2) บ้านโบราณ
3) บ้านโล๊ะใหญ่

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ชายหาดบ้านหลังสอด ชายหาดบ้านหลังสอดอยู่ติดกับอำเภอเกาะลันตา เป็นชายหาดที่สวยงามมาก ไม่มีโรงแรม บังกะโล เพราะเป็นที่สาธารณะประโยชน์
2 บ้านโบราณ บ้านโบราณเกิดขึ้นมานานนับ 100 กว่าปีแล้ว เป็นบ้านคนจีนสมัยก่อนที่อพยพมาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นั่นนานแล้ว

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
2 หัตถกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า และบาติก หัตถกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า และบาติก
3 เสื้อเชิ้ตบาติก เสื้อเชิ้ตบาติก

สินค้าโอทอป ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา กระบี่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา กระบี่