ข้อมูลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก กระบี่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแหลมสัก เริ่มตั้งเป็นตำบลเมื่อปี 2415 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภออ่าวลึก ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหินราว บ้านอ่าวน้ำ บ้านแหลมสัก บ้านสมิหลัง บ้านคลองแรด และบ้านในใส ต่อมาได้แยกพื้นที่บ้านแหลมสัก บ้านสมิหลัง และบ้านอ่าวน้ำบางส่วน มาเป็นพื้นที่การปกครองเป็นสุขาภิบาล และยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล

พื้นที่

สภาพพื้นที่ของตำบลแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ
1. พื้นที่ลาดชัน มีความลาดชันเล็กน้อยถึงปานกลาง จากตอนบนของตำบลลาดต่ำลงมา 2 ฝั่งตะวันออกและตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ตำบล
2. พื้นที่ราบ กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปมีประมาณร้อยละ 1.5 ของพื้นที่ตำบล
3. พื้นที่ลอนลึก จะอยู่สลับกันไปตามความลาดเทของพื้นที่ตามแนวเหนือใต้ของตำบล และลาดต่ำเขตลุ่มชายฝังตะวันตกเฉียงใต้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ทิศใต้ ติดกับ ทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอันดามัน
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามัน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพรอง ประมง,รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 570 ครัวเรือน

การเดินทาง

ข้อมูลใหม่ (28/7/2548)
เส้นทางจากจังหวัดกระบี่ ถึงตำบล เป็นเส้นทางรถยนต์ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) โดยมีทางหลวงจังหวัด หมายเลข 4039 (อ่าวลึก-แหลมสัก) เชื่อมโยงระหว่างตำบลแหลมสัก กับตำบลอ่าวลึกเหนือ โดยผ่านตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก ระยะทาง 53 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

กะปิ

สถานที่

1. วัดสถิตโพธาราม
2. สำนักสงฆ์บ้านคลองแรด/บ้านหินราว
3. มัสยิดบ้านอ่าวน้ำ
4. โรงเรียนบ้านหินราว/วัดสถิตโพธาราม
5. ศาลเจ้าบ้านหินราว/บ้านในใส
6. สถานีอนามัยบ้านแหลมสัก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำชาวเล อยู่ทางทิศตะวันตกของแหลมสัก ในเวิ้งอ่าวที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสวยงามของเกาะแก่ง และภูผา ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย และภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นรูปคน รูปสัตว์ และรูปทรงเรขาคณิต

โรงแรม
1 โรงแรม พีเอ็นเมาร์เทน หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โทร.075-681777-9 ราคาห้องละ 1,200 บาท/คืน

ร้านอาหาร
1 ร้านบุหลันอันดา หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ประเภทอาหารทะเล
2 ร้านบ้านสวน หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ประเภทอาหารทะเล
3 ร้านเจริญโภชนา หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ประเภทอาหารป่า
4 ร้านแหลมสักซีฟูด หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ประเภทอาหารทะเล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กะปิ เป็นกะปิที่ปราศจากสารกันบูด
2 กะปิแหลมสัก กะปิแหลมสัก
3 ขนมชมดาว ขนมชมดาว

สินค้าโอทอป ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก กระบี่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก กระบี่