ข้อมูลตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก กระบี่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองยา เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2527 มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านควนเคียงทอง หมู่ 2 บ้านคลองทรายขาว หมู่ 3 บ้านคลองยา หมู่ 4 บ้านเขาแก้ว หมู่ 5 บ้านปากช่อง หมู่ 6 บ้านคลองไร่

พื้นที่

เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภออ่าวลึก ประมาณ 25 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกระบี่ ประมาณ 64 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ประมาณ 70 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คลองหิน ต.บ้านกลาง และ ต. อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 756 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 92.67 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1.ถนน รพช. หมายเลข กบ.3036 บกเก้าห้อง-บ้านเขาแก้ว ระยะทาง 18 กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ 1,2,3,6,4 เป็นถนนราดยาง สภาพดี
2.ถนนกรมโยธาธิการ หมายเลข กบ. 2006 บ้านคลองหิน-บ้านเขาแก้ว ระยะทาง 16 กิโลเมตร เป็นถนนราดยางสภาพดี และสามารถใช้เส้นทางนี้ไปยังอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ได้ด้วย

ผลิตภัณฑ์

เห็ดฟาง

สถานที่

1. วัด/สำนักสงฆ์ 3 แห่ง
2. สถานีอนามัย 2 แห่ง
3. โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
4. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
5. บ่อน้ำผุด 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เห็ดฟาง (ทะลายปาล์ม) เห็ดฟาง (ทะลายปาล์ม)

สินค้าโอทอป ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก กระบี่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก กระบี่