ข้อมูลตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา กระบี่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองยา เป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอปลายพระยา เดิมเป็นตำบลหนึ่งขึ้นอยู่กับเขตการปกครองของตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดและได้โอนตำบลเขาเขน ให้อยู่ในเขตการปกครองของอำเภออ่าวลึก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2516 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งท้องที่อำเภออ่าวลึก และตั้งกิ่งอำเภอปลายพระยา และให้ตำบลเขาเขนมาขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอปลายพระยา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2520

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง และมีภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนอยู่เป็นจำนวนมาก มีฝนตกชุกตลอดปี และมีดินที่อุดมสมบูรณ์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา และ ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

อาชีพ

อาชีพหลัก
อาชีพเสริม เพาะเห็ด เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,267 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,200 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 88.96 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- การเดินทางจาก อ.ปลายพระยาสู่ ต.เขาเขน เดินทางโดย ถนนสายปลายพระยา-เขาต่อ ผ่าน ม.3
- เดินทางจากสี่แยกหมู่บ้านตัวอย่าง โดยถนนสาย หมู่บ้าน-อ่าวลึก ผ่าน ม.2,1 ต.เขาเขน
- เดินทางจากสี่แยกหมู่บ้านตัวอย่างถนน หมู่บ้าน-ทะเลหอย ผ่าน ม.3,6 ต.เขาเขน

ผลิตภัณฑ์

การบูนหอม พิมเสนน้ำ

สถานที่

1. อบต.เขาเขน
2. สถานีอนามัยบ้านหมู่บ้านตัวอย่าง
3. สถานีอนามัยคลองปัญญา
4. สถานีอนามัยบ้านช้องแบก
5. วัดหมู่บ้านตัวอย่าง
6. วัดช่องแบก
7. วัดควนเศียร
8. วัดถ้ำรอบ
9. วัดถ้ำธนาคาร
10. สำนักสงฆ์เขาสิงห์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำคลองปัญญา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีขนาดกว้างมีพันธ์ปลานานาชนิด เป็นสถานที่สำหรับจัดงานของหมู่บ้าน ตำบล เช่นงานลอยกระทง งานตามประเพณี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 การบูรหอม พิมเสนน้ำ การบูรหอม พิมเสนน้ำ
2 ขนมผิง ขนมผิง
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
4 ผ้าบาติก ผ้าบาติก
5 เห็ดฟาง เห็ดฟาง

สินค้าโอทอป ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา กระบี่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา กระบี่