ข้อมูลตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ กระบี่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมขึ้นอยู่กับเขตการปกครองที่ว่าการอำเภอคลองท่อม จนกระทั่งมีการจัดตั้งอำเภอลำทับ ตำบลทุ่งไทรทองก็ได้รับการยกฐานะเป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอลำทับ

พื้นที่

มีเขตการปกครอง 5 หมู่บ้าน อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอลำทับ ห่างประมาณ 1.5 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ลำทับ อ.ลำทับ และ ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

อาชีพ

ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 868 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 39 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนนเข้าสู่ตำบล 2 เส้นทางคือ
1. ทางหลวงแผ่นดินสายคลองท่อม-ลำทับ
2. ถนน รพช. สายทุ่งทับควาย-ย่านอุดม

สถานที่

1. โรงเรียน 2 แห่ง
2. สถานีอนามัย 1 แห่ง
3. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
4. น้ำตกทุ่งไทรทอง/น้ำตกโตน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมกาละแม เป็นขนมกาละแมที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หอม หวาน มัน อร่อย ปราศจากสารกันบูด

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ กระบี่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ กระบี่