ข้อมูลตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง กระบี่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกยาง เดิมได้มีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าไปจับช้างป่า และต่อมาก็จักจองที่ดินสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ปลูกข้าว ทำไร่ ทำสวน บริเวณที่บุกเบิกครั้งแรก คือ บริเวณลำคลองชื่อ คลองอินทนิน บริเวณนั้นมีต้นยางใหญ่อยู่ริมน้ำต้นหนึ่ง จึงเป็นสัญลักษณ์ให้ชาวบ้านเรียกว่า "บ้านโคกยาง"

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การปลูกข้าว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห้วยยูง และ ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เหนือคลอง และ ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ปลูกยางพารา
อาชีพเสริม ค้าขาย เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,263 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 20 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.00ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เริ่มต้นมาจากตัวจังหวัดกระบี่ ผ่านอำเภอเหนือคลอง ผ่านบ้านบางผึ้ง หมู่5 ตำบลโคกยาง แยกซ้ายถนน รพช. ประมาณ 4 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ลิเกป่า

สถานที่

1. อบต.โคกยาง
2. วัดโคกยาง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ลิเกป่า ลิเกป่า เป็นศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่สมัยโบราณสมัยมีการค้าขายกับต่างประเทศสมัยก่อน เป็นการออกแขก มีเครื่องดนตรี มีการร้องเพลง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง กระบี่