ข้อมูลตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว พังงา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีประชากรอพยพมาตั้งถิ่นฐานกว่า 100 ปี มาแล้ว โดยอพยพมาจากตำบลเกาะยาวน้อย และจากจังหวัดสตูล จังหวัดตรัง อพยพมาทางทะเล มาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพประมง ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลเกาะยาวใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 90% และภายหลังจากที่มาตั้งถิ่นฐาน ก็บุกเบิกแผ้วถางที่ปลูกยางพารา และทำนาเป็นบางส่วน

พื้นที่

ตำบลเกาะยาวใหญ่ ตั้งอยู่บนเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยแบ่งพื้นที่เกาะออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลเกาะยาวใหญ่และตำบลพรุใน พื้นที่รอบตำบลส่วนใหญ่เป็นหาดทรายและป่าชายเลน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทะเลอ่าวพังงาบริเวณช่องหลาด (ระหว่างเกาะยาวน้อยกับเกาะยาวใหญ่)
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทะเลอ่าวพังงา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอ่าวพังงา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ประมงน้ำตื้น

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 100.00

การเดินทาง

1) เดินทางโดยทางเรือจากท่าเรือบางโรง จังหวัดภูเก็ต ถึงท่าเรือช่องหลาด ต.เกาะยาวใหญ่
2) เดินทางโดยทางเรือจากท่าเลน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ถึงท่าเรือช่องหลาดตำบลเกาะยาวใหญ่

ผลิตภัณฑ์

เลี้ยงปลาเก๋า

สถานที่

1) อ่าวคลองสน
2) แหลมหาด
3) อ่าวทิวสน
4) อ่าวนกเป็ดน้ำ
5) อ่าวไม้ไผ่
6) ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าชายเลน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่าวทิวสน เป็นหาดทรายยาวตามแนวอ่าว เป็นที่ตั้งทิวสนบังกาโล เป็นสถานที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะยาวใหญ่
2 แหลมหาด เป็นหาดทรายชายทะเล เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนของนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างประเทศ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะยาวใหญ่

ร้านอาหาร
1 ทิวสน หมู่ที่ 2 อ่าวทิวสน ต.เกาะยาวใหญ่ อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาเก๋า ปลาเก๋าขนาดตัวประมาณ 1 กก. ยังไม่ตาย
2 หมอนอิง (ผลิตจากใบเตยปาหนัน) หมอนอิง (ผลิตจากใบเตยปาหนัน)

สินค้าโอทอป ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว พังงา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว พังงา