ข้อมูลตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง พังงา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลรมณีย์เป็นตำบลเก่าแก่มีอายุกว่าร้อยปี ประชาชนพูดภาษาใต้เป็นภาษาถิ่น มีเขาศกเป็นเขตแดนกันระหว่างตำบลรมณีย์กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งหลักฐานอยู่ที่บริเวณที่ลุ่มริมคลอง ซึ่งคลองจะไหลมารวมกันที่บ้านท่าหัน ซึ่งใช้เป็นเส้นทางในการล่องเรือตามลำน้ำตะกั่วป่า ขึ้นบกที่บ้านท่าหัน ตำบลรมณีย์ ส่วนอีกตำนานเล่าต่อกันมาว่าชุมชนรมณีย์ เกิดจากสมัยก่อนมีการแสดงมโนราห์และชาวได้ถามหัวหน้าคณะว่าจะมารำเมื่อไหร่ หัวหน้าคณะบอกรำคืนนี้ ต่อมาจึงได้กลายมาเป็นตำบล เรียกตำบลรมณีย์

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา และมีลำคลองไหลผ่าน เป็นที่ที่เหมาะแก่การเกษตร ซึ่งอุดมไปด้วยป่าไม้เขียวขจี มีเทือกเขาที่สำคัญ คือ เทือกเขาศรีราชา และได้เป็นชื่อหมู่บ้าน คือหมู่บ้านศรีราชา และตำบลรมณีย์ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโคกเคยน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน รับจ้างทั่วไป
อาชีพเสริม ทำผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่าง ๆ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 411 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 15 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ เดินทางจากกรุงเทพใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ผ่านประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง ระยะทางทั้งสิ้น 788 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเข้าสู่จังหวัดพังงาประมาณ 12 ชั่วโมง และใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณสี่แยก กม. 18 เลี้ยวขวาตามเส้นทางหมายเลข 401 ไปทางอำเภอบ้านตาขุน อำเภอพนม ข้ามเขาศกก็จะถึงเขตตำบลรมณีย์

ผลิตภัณฑ์

เครื่องแกง,น้ำดื่มรมณีย์

สถานที่

1) วัดรมณีย์
2) วัดปากคลอง
3) บ่อน้ำพุร้อน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สถานท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านท่าหัน ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยการนั่งบนหลังช้าง เพื่อชมธรรมชาติ ซึ่งเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นป่าต้นน้ำในท้องที่ตำบลรมณีย์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำดื่มรมณีย์ น้ำดื่มรมณีย์
2 เครื่องแกง เป็นเครื่องปรุงที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็นสมุนไพร และเป็นยาบำรุงสุขภาพ
3 ไม้กวาดดอกอ้อ ไม้กวาดดอกอ้อ

สินค้าโอทอป ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง พังงา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง พังงา