ข้อมูลตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด พังงา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

บางเหรียง ซึ่งตำบลที่เรียกขานกันตามลักษณะธรรมชาติจากคำบอกเล่าของผู้อาวุโสว่า ชาวบ้านเข้ามาอาศัยอยู่ โดยประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวน หาของป่า ปลูกผัก ชาวบ้านพักอาศัยบริเวณห้วย ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "บาง" และบริเวณนั้นมีต้นไม้ขนาดใหญ่มีใบและยอดคล้ายสะตอ เรียกว่า ต้นเหรียง จากทำเลที่ตั้งจึงเรียกว่า "บางเหรียง" และได้ขยายหมู่บ้านมีความเจริญขึ้น จึงยกฐานะเป็นตำบล

พื้นที่

พื้นที่ราบมีเล็กน้อยอยู่ระหว่างไหล่เขาตลอดแนว 2 ด้านของตำบล ราษฎรอาศัยตามที่ราบเชิงเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสองแพรก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่, เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก สวนผลไม้

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 505 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 26 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนทางหลวงสู่ภาคใต้เข้าเขตสุราษฎร์ธานีถึงสี่แยกเขตอำเภอพุนพินเลี้ยวขวาใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 401 ถึงสามแยก อ.พนม ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 415 ถึงสี่แยกนาเหนือเลี้ยวขวาใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ถึงสามแยกบางเหรียง ขวามือเป็นที่ว่าการอำเภอทับปุดเลี้ยวขวาเส้นทางหลวงหมายเลข 4118 เข้าเขตตำบลบางเหรียง ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร เดินทางอีก 3.5 กิโลเมตร ถึงวัดราษฎร์อุปถัมภ์ พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมนับถือ

ผลิตภัณฑ์

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมนับถือ

สถานที่

1) พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมนับถือ
2) พระพุทธอิทธิมงคลชัย
3) พระโพธิสัตย์เจ้าแม่กวนอิม
4) สถานีอนามัยตำบลบางเหรียง
5) ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทับปุด
6) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเหรียง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมบันลือ มีลักษณะผสมระหว่างพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชกับพระบรมธาตุทางภาคเหนือและมีลักษณะของศิลปะแบบอินเดียผสมด้วย พระเจดีย์เด่นสง่าใหญ่ที่สุดทางภาคใต้ของประเทศไทย
2 พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมบันลือ
3 พระโพธิสัตย์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมบันลือ สามารถเดินลงจากพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมบันลือถึงพระโพธิสัตย์เจ้าแม่กวนอิมได้สะดวก ปลอดภัย เพื่อไว้สักการะ ด้านหน้ามีลานและศาลาเดินเล่น และพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
4 พระโพธิสัตย์เจ้าแม่กวนอิม
5 พระพุทธอิทธิมงคลชัย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระโพธสัตย์เจ้าแม่กวนอิม เดินด้วยเท้าระยะทาง 200 เมตร ขนาดหน้าตัก กว้าง 18 เมตร สูง 24 เมตร วัตถุประสงค์การสร้างเพื่อปกป้องภยันตรายในพื้นที่ภาคใต้ และฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อชาวพุทธได้สักการะอันจะยังประโยชน์ต่อการจรรโลงพระพุทธศาสนา
6 พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พระประจำวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ที่โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นตามประเพณีนิยมของพุทธศาสนิกชนสำหรับถวายสักการะบูชาเพื่อศิริมงคล

ร้านอาหาร
1 ร้านอารีดอย ริมถนนหน้าวัด หมู่ที่ 4 ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหว อาหารตามสั่ง