ข้อมูลตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

พื้นที่ตำบลตะเคียนทองเป็นที่ราบลุ่มและบางพื้นที่เป็นที่เนิน จะมีต้นไม้ตะเคียนทองขึ้นอยู่โดยทั่วไป ซึ่งตำบลจะมีลำคลองไหลผ่าน 2 สาย คือคลองกระแดะแจะและคลองเฉงอะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย ราษฏร์จึงมีอาชีพในการประมง เลี้ยงสัตว์ ส่วนพื้นที่ราบเหมาะสมในการทำนาข้าว พื้นที่ดั่งเดิมนั้นเรียกว่าบ้านเฉงอะ(ภาษามาลายู) แปลว่าตะเคียนทอง จึงได้ตั้งชื่อตำบลนี้ว่า ตำบลตะเคียนทอง

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาข้าว เดี๋ยวนี้รกร้าง เหมาะแก่การทำประมงชายฝั่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ทะเลอ่าวไทย(อ่าวบ้านดอน)
ทิศใต้ ติดกับ ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทุ่งกง , ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

อาชีพ

อาชีพหลักทำสวน ประมง อาชีพเสริมเลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,617 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 584 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 34.50 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลมี 3 เส้นทางคือ 1.ถนนสายบ้านกะแดะแจะ-ดอนเค็จ ระยะทาง 7 กิโลเมตร 2.ถนนสายกะแดะแจะ-อำเภอกาญจนดิษฐ์ ระยะทาง 10 กิโลเมตร 3.ถนนสายกะแดะแจะ-สุราษฏร์ธานี ระยะทาง 12 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

หอยนางรม, เครื่องปั้นดินเผาพันเถาวัลย์,ไข่เค็ม

สถานที่

1. วัดนิกรประสาท/วัดชิรประดิษฐ์/วัดแสงประดิษฐ์
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
3. โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
4. สถานีอนามัยตำบล 1 แห่ง
5. อบต.ตะเคียนทอง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 สุราแช่ สุราแช่
2 หอยนางรม หอยนางรม มีคุณค่าทางอาหารสูง รับประทานได้ทั้งสด และแปรรูป มีตามธรรมชาติ และฟาร์ม
3 เครื่องปั้นดินเผาพันด้วยเถาวัลย์ เครื่องปั้นดินเผาพันด้วยเถาวัลย์
4 ไข่เค็มวันชัย เป็นไข่เค็มผลิตโดยใช้ไข่เป็ดสดคุณภาพดี ผลิตโดยกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านเฉงอะ

สินค้าโอทอป ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

กลุ่มเลี้ยงหอยนางรม
สุราษฎร์ธานี
เถาวัลย์พันดิน
สุราษฎร์ธานี
หจก.ตะเคียนทอง
สุราษฎร์ธานี