ข้อมูลตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก สุราษฎร์ธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลไชยคาม อยู่ในเขตความรับผิดชอบของอำเภอดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี มีทังหมด 5 หมู่บาน รวม 434 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 889 คน หญิง 881 คน รวม 1770 คน อาชีพของประชากรตั้งแต่ดั้งเดิม ประกอบอาชีพทำการเกษตร เช่น ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ทำไร่ ทำนา และเลี้ยงสัตว์ ประมง ปัจจุบันมีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแทนการทำนาข้าว (บ้านดอกตะเคียน) เพราะสภาพทั่วไปอยู่ติดทะเล

พื้นที่

ราษฏรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การประกอบอาชีพทำการเกษตร ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ (กุ้งกุลาดำ)

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ทะเลอ่าวบ้านดอน
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดอนสัก , ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ชลคราม อ.ดอนสัก และ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่ เลี้ยงกุ้งกุลาดำ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 495 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 125 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 24.40 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนที่สะดวก มี 3 เส้นทาง คือ 1. จากถนนเอเซีย เข้าสามแยกพระพุทธบาท เป็นถนนราดยางระยะทาง 14 กม. 2. จากสามแยกดินแดง ต.ปากแพรก เป็นถนนลาดยางระยะทาง 3 กม. 3. จากสี่แยกห้วยเสียด ต.ดอนสัก เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง 13 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผักปลอดสารพิษ

สถานที่

1. โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม
2. โรงเรียนวัดนอก
3. วัดสุคนธาราม
4. วัดจำปา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม
6. สถานีอนามัยบ้านศรีชัยคราม
7. สำนักสงฆ์โพธิ์ทอง (ม.1)
8. หนองสลึง (ม.1)

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดสุคนธาราม (วัดม่วง) เป็นวัดที่เก่าแก่อายุประมาณ 200 ปี เป็นโบราณสถานที่น่าอนุรักษ์และเป็นอนุสรณ์ให้ชุมชนได้ศึกษาประวัติความเป็นมา
2 วัดสุคนธาราม (วัดม่วง)
3 หนองสองสลึง เก็บน้ำธรรมชาติ ประมาณ 8 - 10 ไร่ มีน้ำตลอดทั้งปี มีปลาชุกชุม ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 บ้านศรีชัยคราม
4 บึงพังหาชี เป็นแหล่งเก็บน้ำตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 บ้านเลียบ มีเนื้อที่ 40 กว่าไร่ เป็นพื้นที่น้ำ 10 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์น้ำ เช่น ปลา ปู กุ้ง หอย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผักปลอดสารพิษ เป็นผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารพิษที่มีคุณภาพ มีหลายชนิด เช่น ผักกาดขาว ผักคะน้า กวางตุ้ง บวบ มะระ แตงกวา ถั่ว มะเขือ ฯลฯ

สินค้าโอทอป ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก สุราษฎร์ธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก สุราษฎร์ธานี