ข้อมูลตำบลทุ่ง อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลไร่เก่า เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอสามร้อยยอด มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านตาลเจ็ดยอด หมู่ 2 บ้านสามร้อยยอด หมู่ 3 บ้านตลาดไร่เก่า หมู่ 4 บ้านไร่ดินทอง หมู่ 5 บ้านห้วยขมิ้น หมู่ 6 บ้านหนองไทร หมู่ 7 บ้านเนินพยอม หมู่ 8 บ้านไร่เจริญ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.เลม็ด , ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พุมเรียง , ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพรอง ทำสวนยางพารา, ทำขนม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,358 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.71 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 255 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.73 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนลาดยางระยะทางจากที่ว่าการอำเภอไชยา ถึงที่ทำการตำบลทุ่ง 5 กม. จากที่ว่าการอำเภอไชยาถึงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง 6.5 กม.

ผลิตภัณฑ์

ข้าวกล้อง-ข้าวซ้อมมือ

สถานที่

1. วัดพระประสพ
2. วัดชมพูพนัส
3. วัดไตรรัตนาราม
4. วัดจำปา
5. วัดควนเจดีย์
6. วัดอิฐ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดจำปา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ต.ทุ่ง อ.ไชยา เป็นวัดเก่าแก่สมัยศรีวิชัย ได้รับการบูรณะ แต่ยังมีศิลปของสมัยศรีวิชัยให้ชมได้ เช่น พระพุทธรูป ฯลฯ
2 วัดอิฐ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต.ทุ่ง อ.ไชยา เป็นสวนป่า มีเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่
3 วัดอิฐ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ทำมาจากข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นข้าวในพื้นที่ เมล็ดสวย หุงขึ้นหม้อ อร่อย สะอาด
2 ปราณีไข่เค็ม ปราณีไข่เค็ม

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี

ปราณีไข่เค็ม
สุราษฎร์ธานี