ข้อมูลตำบลทุ่ง อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลไร่เก่า เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอสามร้อยยอด มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านตาลเจ็ดยอด หมู่ 2 บ้านสามร้อยยอด หมู่ 3 บ้านตลาดไร่เก่า หมู่ 4 บ้านไร่ดินทอง หมู่ 5 บ้านห้วยขมิ้น หมู่ 6 บ้านหนองไทร หมู่ 7 บ้านเนินพยอม หมู่ 8 บ้านไร่เจริญ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.เลม็ด , ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พุมเรียง , ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพรอง ทำสวนยางพารา, ทำขนม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,358 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.71 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 255 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.73 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนลาดยางระยะทางจากที่ว่าการอำเภอไชยา ถึงที่ทำการตำบลทุ่ง 5 กม. จากที่ว่าการอำเภอไชยาถึงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง 6.5 กม.

ผลิตภัณฑ์

ข้าวกล้อง-ข้าวซ้อมมือ

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี