ข้อมูลตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง สุราษฎร์ธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเขาถ่านเป็นตำบลหนึ่งของกิ่งอำเภอท่าฉางตั้งแต่ปี พ.ศ.2453 และ ปี 2481 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอท่าฉาง ตำบลเขาถ่านก็เป็นศูนย์ราชการอำเภอท่าฉาง เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจภูธรธนาคาร โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ

พื้นที่

ตำบลเขาถ่าน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ลาดเทจากตะวันตกสู่ทะเลอ่าวไทย มีนื้อที่ประมาณ 39,306 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ประมง
อาชีพเสริม รับจ้าง ทั้งในและนอกภาคเกษตร

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 87 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลเขาถ่านมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4112 ตัดผ่านกลางตำบลและทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข41 ตัดผ่านทางด้านตะวันตกของตำบล มีทางรถไฟตัดผ่านทางตะวันออกของตำบล มีสถานีจอดรถ 1 สถานี

ผลิตภัณฑ์

หอยแครง-น้ำปลา-ใบพลู

สถานที่

1) สำนักสงฆ์ธารน้ำร้อน
2) ที่การอำเภอท่าฉาง
3) สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าฉาง
4) ธนาคารออมสินสาขาท่าฉาง
5) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
6) บ่อน้ำร้อน สวนรุกขชาติป่าเลนน้ำเค็ม
7) สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง
8) โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สำนักธารน้ำร้อน เป็นสำนักสงฆ์สาขาวัดพระบรมธาตุไชยา มีบ่อน้ำร้อนและลานน้ำร้อนธรรมชาติ สวนรุขชาติดงไม้ฝาดโบราณบันไดธรรม319 ชั้น
2 สำนักธารน้ำร้อน
3 บ่อน้ำร้อนและลานน้ำร้อนธรรมชาติ เป็นบ่อนำร้อนและลานน้ำร้อนธรรมชาติซึ่งอยู่ในสำนักธารน้ำร้อน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำปลา เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากปลาทะเลซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการ
2 หอยแครงสด เป็นหอยแครงที่เลี้ยงตามธรรมชาติซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการ
3 ใบพลูสด เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

สินค้าโอทอป ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง สุราษฎร์ธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง สุราษฎร์ธานี