ข้อมูลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพรุพี ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรุพี ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดยประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ตำบลพรุพีประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลพรุพี มีพื้นที่ทั้งหมด 89.5 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวอำเภอบ้านนาสาร ประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และมีเนินเขาเล็กน้อย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน รับจ้าง
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ค้าขายพืชผักสวนครัว

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,550 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,395 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 89.94 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ทางรถยนต์ ถนนสาย 4001 (เอเซีย) ถนนสาย 4009 (นาสาร-บ้านส้อง) ทางรถไฟ ลงรถสถานีรถไฟพรุพี

ผลิตภัณฑ์

แปรรูปเห็ดนางฟ้า

สถานที่

1) วัดสุคนธาวาส
2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12
3) โรงเรียนบ้านควนเนียง
4) โรงเรียนบ้านห้วยล่วง
5) โรงเรียนบ้านช่องช้าง
6) โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
7) ศูนย์วิจัยจฬาภรณ์พัฒนา 8 แปลงที่ 2 บ้านช่องช้าง
8) ที่ทำการไปรษณีย์ตำบลพรุพี
9) ที่ทำการไฟฟ้าตำบลพรุพี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำพริกเห็ดนางฟ้า ผลผลิตจากเห็ดนางฟ้ามาแปรรูปเป็นน้ำพริกเห็ดนางฟ้าและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่มีคุณภาพ สะอาด สดใหม่ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย มีรสชาติอร่อย ถูกหลักอนามัย

สินค้าโอทอป ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี