ข้อมูลตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ สุราษฎร์ธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองฉนวน เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลทุ่งหลวง อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ต่อมาได้แยกเป็นอำเภอเวียงสระ และแยกเป็นตำบลคลองฉนวน ซึ่งมีอาณาเขตกว้างไกล พื้นที่เป็นที่ราบสูงมีภูเขาหลายแห่ง จึงมีลำน้ำหลายสายไหลผ่านตำบล ซึ่งราษฎรจะยึดเป็นที่พักอาศัย ทำอาชีพทางการเกษตรกรรม และเรียกลำน้ำว่า"คลองฉนวน" เมื่อแยกตำบลจึงใช้ชื่อตำบลตามชื่อของลำน้ำที่ไหลผ่าน

พื้นที่

ตำบลคลองฉนวนอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเวียงสระ ห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอ 18 กิโลเมตร มี 12 หมู่บ้าน สภาพทั่วไปเป็นที่ราบ มีเนื้อที่ 90 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฏร์ธานี

อาชีพ

ทำนา/ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,155 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 6 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล ราษฎรส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต์ และรถประจำทาง มีทางหลวงแผ่นดินสายเอเชีย(สาย 41) ผ่านตัวตำบล มีถนนเชื่อมโยงไปทุกหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

ไวน์ผลไม้,น้ำพริก,จักสาน

สถานที่

1. วัดคลองฉนวน/สำนักสงฆ์สามัคคีสรรมาราม
2. อบต.คลองฉนวน
3. สถานีอนามัย 2 แห่ง
4. หน่วยบริการประชาชนประจำตำบล 1 แห่ง
5. โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง
6. โรงเรียนประถมศึกษา 9 แห่ง
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เขาถ้ำปลา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ต.คลองฉนวน เป็นภูเขาหินปูน มีถ้ำที่ภายในมีความสวยงาม มีธารน้ำไหลผ่านตลอดปี มีฝูงปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สามารถที่จะเดินชมหรือล่องเรือชมหินงอกหินย้อยและปลานานาพันธุ์ ใช้เวลาในการล่องเรือ 40 นาที และบริเวณโดยรอบมีพันธุ์ไม้ต่างๆ มีความสวยงาม ร่มรื่น การเดินทางใช้เส้นทาง รพช.สายยูงงาม-เขาปูน ระยะทาง 2 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาตามถนนลูกรังอีก 1 กิโลเมตร
2 เขาถ้ำปลา บริเวณถ้ำที่มีน้ำไหลผ่าน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จักสานไม้ใผ่ เป็นหัตถกรรมจักสานไม้ใผ่เป็นตะกร้าใส่ของ และใส่ขวดไวน์
2 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
3 ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป(น้ำพริก) เป็นการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่น้ำพริกปลาดุก
4 ไม้นวดเท้า ไม้นวดเท้า
5 ไวน์ผลไม้ เป็นไวน์ที่ผลิตจากผลไม้ในท้องถิ่น

สินค้าโอทอป ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ สุราษฎร์ธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ สุราษฎร์ธานี