ข้อมูลตำบลกรูด อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกรูดเป็นตำบลเก่าแก่ ชาวบ้านเรียกว่า "บ้านกรูด" คนเก่าแก่คนหนึ่งชื่อลุงขาว เล่าให้ผู้อาวุโสในหมู่บ้านฟัง เมื่อ 50 ปีก่อนว่า เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีมากในหมู่บ้านนี้ คือต้นมะกรูด แต่ปัจจุบัน ถูกทำลายจนเกือบหมด เพื่อปลูกต้นไม้อื่นและเป็นที่อยู่อาศัย แต่ยังมีต้นมะกรูดให้เห็นเป็นเอกลักษณ์อยู่หนึ่งต้น อายุประมาณ 100 กว่าปี จนกระทั่งทุกวันนี้ ชาวบ้านเรียกบ้านกรูดและทางราชการได้ตั้งชื่อเป็นตำบลกรูดมาจนทุกวันนี้

พื้นที่

เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม ทำให้เหมาะแก่การเกษตร สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์มีลำคลองที่สำคัญตัดผ่านในตำบลมีพื้นที่ทั้งหมด 84.7 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,425 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.บ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม และ อบต.ท่าสะท้อน , อบต.ท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม , อบต.บางเดือน , อบต.บางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่, ค้าขาย
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,457 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,160 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

แยกจากถนนสายสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ตรงสี่แยกบ้านหนองสวนไปทางทิศใต้ ถนนสายกาญจนดิษฐ์-บ้านกรูด ระยะทาง 10 กม. ถนนลาดยางตลอดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4010

ผลิตภัณฑ์

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่

1) โรงเรียนประถมศึกษา
2) โรงเรียนมัธยมศึกษา
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4) วัด/สำนักสงฆ์/ค่ายลูกเสือแม่โมกข์
5) มัสยิด
6) โบสถ์
7) สถานีอนามัย
8) สถานที่ท่องเที่ยว คือ บ่อน้ำร้อน,ถ้ำเขานางเภา

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำแม่นางเภา อยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านกรูด ต.กรูด อยู่บริเวณเขานางเภา และวัดเขานางเภา โดยมีบันไดทางขึ้นที่วัดเขานางเภา
2 ถ้ำแม่นางเภา
3 หนองใหญ่ อยู่ที่หมู่ที่ 9 บ้านกำสน ต.กรูด เป็นสระเก็บน้ำขนาดใหญ่
4 หนองใหญ่