ข้อมูลตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองไทร มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาและทำสวนผลไม้ มีหนองน้ำหลายแห่งทำให้มีปลาน้ำจืดมากมาย จึงเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในอดีตมีต้นไทรขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วไป เป็นที่อาศัยของนกนานาชนิด จากที่มีหนองน้ำและต้นไทรดังกล่าว ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อตำบลว่า "ตำบลหนองไทร" เพื่อสะท้อนภาพความอุดมสมบูรณ์ในอดีต

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำพุมดวงไหลผ่านและเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลหนองไทร และตำบลท่าโรงช้าง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าข้าม , ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม ปลูกผัก หาปลาน้ำจืด

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 527 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 52.38 ของจำนวนหลังคาเรือน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เต้าส้อไส้หวานไข่เค็ม เต้าส้อไส้หวานไข่เค็ม ต้นตำรับตะกั่วป่า
2 ไข่เค็มโค-อ๊อป ไข่เค็มโค-อ๊อป เป็นไข่เค็มไชยาแท้ สินค้าคุณภาพดีของ จ.สุราษฎร์ธานี
3 ไวน์ผลไม้ ไวน์ผลไม้ ขาว-แดง ได้แก่ ไวน์กระเจี๊ยบ ไวน์เถาคัน

สินค้าโอทอป ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี