ข้อมูลตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี สุราษฎร์ธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลไทรทอง เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านหนึ่งของตำบลสองแพรก ต่อมาได้มีการแบ่งเขตอำเภอพระแสงเป็นอำเภอชัยบุรี จึงได้มีการแบ่งเขตตำบลเพิ่มขึ้น เมื่อแยกตำบลใหม่จึงใช้ชื่อไทรทอง เนื่องจากในพื้นที่นี้เคยมีคนพบแร่ทองคำที่คลองบางทอง และมีต้นไทรใหญ่อยู่ในพื้นที่ จึงใช้ชื่อตำบลไทรทองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา

พื้นที่

เป็นที่ราบสลับภูเขาสูงต่ำ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และสวนผลไม้ มีแม่น้ำ ลำธารไหลผ่าน 8 สาย ในฤดูแล้งบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในฤดูฝนเกิดอุทกภัย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.พระแสง จ.สุราษฏร์ธานี และ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรราช
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฏร์ธานี และ จ.กระบี่

อาชีพ

อาชีพหลักทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 953 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 684 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4037 ผ่านหมู่ที่ 1,2 ระยะทาง 5 กิโลเมตร และมีถนนภายในตำบลสายบ้านบางปาน-บ้านควนสินชัย ระยะทาง 15 กิโลเมตร และสายบ้านสองแพรก-บ้านสระแก้ว ระยะทาง 12 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ไวน์ผลไม้

สถานที่

1. ถ้ำหอมวิปัสนา
2. ป่าชุมชนบ้านสระแก้ว
3. วัดถ้ำหอมวิปัสนา/วัดสองแพรก
4. ที่ทำการ อบต.ไทรทอง
5. โรงเรียนวัดสองแพรก/โรงเรียนบ้านควนสระ/โรงเรียนบ้านควนสินชัย /โรงเรียนบ้านบางปาน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ป่าชุมชนบ้านสระแก้ว เป็นป่าที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ เนื้อที่ 472 ไร่ มีพรรณไม้นาชนิด สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าหลายชนิด ตอนกลางมีสระน้ำธรรมชาติ 2 แห่ง ที่มีสีต่างกันคือ มีสีเขียวแห่งหนึ่งกับสีน้ำตาลแห่งหนึ่ง ทั้งๆ ที่อยู่ใกล้กัน
2 ถ้ำหอมวิปัสนา เป็นถ้ำหินปูนเนื้อที่ 30 ไร่ ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงาม และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของพรรณไม้อีกด้วย การเดินเที่ยวในถ่ำสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูแต่ควรให้ชาวบ้านนำทางจึงจะสะดวก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ไวน์ผลไม้ เป็นไวน์ผลไม้บรรจุขวด ได้แก่ไวน์ลูกหว้า ไวน์มะเฟือง ไวน์เงาะ ไวน์สับปะรด องุ่น ขิง

สินค้าโอทอป ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี สุราษฎร์ธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี สุราษฎร์ธานี