ข้อมูลตำบลราชกรูด อำเภอเมือง ระนอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลราชกรูดอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านละออง หมู่2 บ้านล่าง หมู่3 บ้านเขาหยวก หมู่4 บ้านห้วยน้ำใส หมู่5 บ้านนกงาง หมู่6 บ้านคลองของ หมู่7 บ้านห้วยปลิง หมู่8 บ้านขจัดภัย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.ม่วงกลาง อ.เมือง จ.ระนอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามัน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,090 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 660 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

กะปิ

สถานที่

1.วัดนกงาง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำพุร้อน เป็นแหล่งน้ำเก่าแก่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีอุณภูมิสูงประมาณ 50-56 องศาเซลเซียส จำนวน 3 บ่อ คือ บ่อพีอ บ่อแม่ บ่อลูก ถูกค้นพบมาเป็นเวลานานแล้ว ปรากฎหลักฐานจารึกไว้ในบันทึกขณะเสด็จประพาสเมืองระนองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จมาระนองเมื่อ ร.ศ.109 (พ.ศ.5433) โดยได้พระราชทานถนนสู่แหล่งน้ำแร่นี้ว่า "ถนนชลระอุ"

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กะปิกุ้ง ไม่มีส่วนผสม สะอาด ใช้กุ้งทั้งหมด มีกลิ่นหอมน่ารับประทาน

สินค้าโอทอป ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง ระนอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง ระนอง