ข้อมูลตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ ระนอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากสมัยก่อนยังไม่มีถนน การคมนาคมต้องใช้เรือในการสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านกับอำเภอ โดยใช้คลองกะเปอร์เป็นเส้นทางสัญจร ซึ่งมีน้ำลึกมาก มีโค้งน้ำไหลเชี่ยวและแรงมาก จึงเรียกว่าเชี่ยวหลาก และบริเวณนั้นมีต้นเหลียงอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับช่วงหลังน้ำไม่เชี่ยวแล้ว ชาวบ้านจึงเรียกชื่อใหม่ว่า "เชี่ยวเหลียง" มาจนถึงปัจจุบันนี้

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีภูเขาและมีที่ราบระหว่างภูเขา มีคลองเชี่ยวเหลียงไหลผ่านตลอดทั้งปี เหมาะแก่การเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์/ค้าขาย

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ มีใช้ครบถ้วน

การเดินทาง

การสัญจรไปมาจากอำเภอกะเปอร์ - ตำบลเชี่ยวเหลียง ใช้เส้นทางอำเภอกะเปอร์ - บ้านนา มีรถประจำทางวิ่งผ่าน ระยะทางประมาณ 15 กม.

ผลิตภัณฑ์

จักสานไม้ไผ่และหวาย

สถานที่

1) อบต. เชี่ยวเหลียง
2) วัดดงตรี
3) สำนักสงฆ์เวฬุวัน
4) โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง
5) สถานีอนามัยตำบลเชี่ยวเหลียง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดคงคารี เป็นวัดที่ชาวบ้านเคารพนับถือและเก่าแก่ มีต้นไม้นานาพันธุ์ให้ความร่มรื่น
2 สำนักสงฆ์เวฬุวัน เป็นสำนักสงฆ์ที่มีพระสงฆ์ 3 รูป เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมข้าวแต๋น เป็นขนมหวาน เหมาะสำหรับเป็นของฝาก
2 ผลิตภัณฑ์จักสาน เป็นผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ และหวาย

สินค้าโอทอป ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ ระนอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ ระนอง