ข้อมูลตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ ระนอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านนา เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกะเปอร์ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนา หมู่ 2 บ้านกลาง หมู่ 3 บ้านทองหลาง หมู่ 4 บ้านแพรกซ้าย หมู่ 5 บ้านแพรกขวา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,232 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 73 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

สมุนไพรแปรรูป

สินค้าที่น่าสนใจ
1 แปรรูปสมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร บรรจุอยู่ในซองกระดาษเยื่อ 1 ถุง บรรจุ 6 ซอง ใช้แช่ในน้ำร้อนรับประทาน

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ ระนอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ ระนอง