ข้อมูลตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี ระนอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางใหญ่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกระบุรี มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านบางสองรา หมู่2 บ้านบางสองราใต้ หมู่3 บ้านบางใหญ่เหนือ หมู่4 บ้านทับจาก หมู่5 บ้านบางใหญ่ใต้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า

ผลิตภัณฑ์

การแสดงมโนราห์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 การแสดงมโนราห์ เป็นมโนราห์ตามแบบฉบับ ได้รับเกียรติให้แสดงหน้าพระที่นั่งทักษิณราชนิเวศน์ พ.ศ.2544 ในนามจังหวัดกระบี่ ติดต่อ: บ้านเลขที่ 45/4 หมู่1 ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง โทร: 077 829032