ข้อมูลตำบลบ้านนา อำเภอเมือง ชุมพร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านนาอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนา หมู่ 2 บ้านเขาปูน หมู่ 3 บ้านคนฑี หมู่ 4 บ้านนาปรือ หมู่ 5 บ้านถ้ำ หมู่ 6 บ้านเขาวง หมู่ 7 บ้านท่ามะปริง หมู่ 8 บ้านในง่วม หมู่ 9 บ้านส้านแดง หมู่ 10 บ้านนาแซะ หมู่ 11 บ้านเขาวง หมู่ 12 บ้านสระยักษ์ หมู่ 13 บ้านห้วยขนุน

พื้นที่

มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบลูกคลื่นลอนลาด ประกอบด้วยภูเขาประมาณร้อยละ 80 อยู่ในระดับความสูงตั้งแต่ 10-600 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล พื้นที่เกษตรกระจายอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนทางทิศตะวันตก พื้นที่จะสูงขึ้นเป็นลำดับ การเกษตรจึงทำแบบขั้นบันได ด้านทิศเหนือของตำบลจะมีแม่น้ำชุมพรไหลผ่านตลอดแนวพื้นที่ของตำบลบ้านนา เหมาะแก่การเพาะปลูกมาก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ คลองชุมพร
ทิศใต้ ติดกับ ต.วิสัยเหนือ และ ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร
ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดระนอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำการเกษตร
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,036 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 440 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 19.81 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางในการเดินทางเข้าสู่ตำบลบ้านนานั้น มีเส้นทางสายหลัก
-ทางหลวงแผ่นหมายเลข 4 จากตำบลขุนกระทิง อ.เมือง ไปทางทิศเหนือผ่านตำบลบ้านนา
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 52 จากสี่แยกปฐมพรไปจังหวัดระนองหลัก กม.ที่ 504

ผลิตภัณฑ์

ทุเรียนกวน,ทุเรียนกรอบ

สถานที่

1) อบต.บ้านนา
2) สถานีอนามัยตำบลบ้านนา
3) โรงเรียนบ้านท่ามะปริง
4) โรงเรียนบ้านเขาวง
5) วัดถ้ำสนุกฯ
6) วนอุทยานปลาสระยักษ์
7) ถ้ำแก้วโครัม
8) ถ้ำช้างเผือก
9) ถ้ำเพชร
10) ถ้ำแอร์
11) น้ำตกโตนยายภา

โรงแรม
1 โรงแรมดุสิตบัญชา 58 หมู่ 1 ต.บ้านนา 200-300 บาท/คืน

ร้านอาหาร
1 ร้านชายป่า หมู่ 1 ตำบลบ้านนา อาหารพื้นบ้าน,อาหารทั่วไป
2 ร้านบ้านเรา 45 หมู่ 6 ตำบลบ้านนา อาหารทั่วไป
3 ร้านริมเขื่อน หมู่ 5 ตำบลบ้านนา อาหารทั่วไป,ต้มยำซีฟู๊ด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ทุเรียนกวน ทุเรียนทอดกรอบ ผลผลิตทางการเกษตร คือ ทุเรียน สามารถทำเป็นทุเรียนกวน และทุเรียนทอดกรอบ

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง ชุมพร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง ชุมพร