ข้อมูลตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว ชุมพร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

สมัยก่อนตำบลดอนยางมีสภาพพื้นที่เป็นป่ามีไม่กี่หมู่บ้าน ครัวเรือนไม่หนาแน่น มีวัดดอนยางและโรงเรียนดอนยาง ต่อมาประมาณในปีพ.ศ. 2498 ได้มีผู้นำยางพารามาปลูกที่บ้านมาบอำมฤต ห่างจากโรงเรียนชุมชน และได้มีราษฎรอพยพมาจากตำบลนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีน มาตั้งรกรากและปลูกยางพารา ซึ่งต่อมาบ้านมาบอำมฤตได้รู้จักกันในชื่อของตำบลดอนยาง

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบสลับเนินเขาไม่สูงชัน ส่วนใหญ่ใช้เพาะปลูก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเขาไชยราช และ ตำบลสลุย อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนทำไร่ เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม ทำน้ำปลา , เลี้ยงไก่พื้นเมือง , ปลูกผักสวนครัว

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้ามีใช้เพียง 954 ครัวเรือน ประปามี 5 แห่ง โทรศัพท์สาธารณะ มีใช้เกือบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินสาย 3253 สายบ้านพละ - มาบอำมฤต ระยะทาง 12 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดินสาย 3411 สายห้วยสัก - ดอนยาง ระยะทาง 17 กิโลเมตร ทางหลวงชนบท 2024 สายปะทิว - มาบอำมฤต ระยะทาง 25 กืโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

น้ำปลาตราแม่บ้าน

สถานที่

1) เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
2) สถานีตำรวจภูธรบ้านมาบอำมฤต
3) ไปรษณีย์โทรเลขมาบอำมฤต
4) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
5) สนง.สงเคราะห์การทำสวนยาง
6) วัดมาบอำมฤต
7) วัดดอนยาง
8) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
9) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหการณ์การเกษตร
10) โรงแรมมาบอำมฤต โฮเต็ล

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกเขาสีเสียด เป็นน้ำตกขนาดเล็กมีน้ำไหลตลอดปี มีเนื้อที่ประมาณ 7,781 ไร่ เป็นน้ำตกที่สวยงาม ในฤดูร้อนประชาชนมักจะพากันมาเที่ยวจำนวนมาก เพราะเนื้อที่ติดอุทยานแห่งชาติป่าเขาช้างตาย และทุ่งสีเสียด
2 วัดดอนยาง วัดดอนยาง ได้ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2400 มีพระครูสุภัทรกิจโกศล ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2516 เป็นวัดสังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ 21 ไร่
3 สำนักสงฆ์ทุ่งเรี้ยบน เป็นสำนักสงฆ์มหานิกายสังกัดวัดมาบอำมฤต ตั้งอยู่บ้านทุ่งเรี้ยบน หมู่ที่ 5 มีเนื้อที่ 18 ไร่ ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างเมื่อปี 2517 มีพระสุทิน ยดสธโร เป็นพระผู้ปกครอง จำนวน 2 รูป
4 สำนักสงฆ์ห้วยแกล เป็นสำนักสงฆ์มหานิกายสังกัดวัดดอนยาง ตั้งหมู่ที่ 10 ตำบลดอนยาง ในเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างเมื่อปี 2526 ในที่ของกรมป่าไม้ มีประวอนอติเมโธ เป็นพระผู้ปกครอง มีพระภิกษุ จำนวน 2 รูป

โรงแรม
1 มาบอำมฤต โฮเต็ล ม.1 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ราคา 240 - 400 บาท

ร้านอาหาร
1 ครัวนรินทร์ ม.1 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อาหารทั่วไป

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำปลาตราแม่บ้าน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปลากะตักโดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว
2 แชมพูสมุนไพร,ครีมนวดสมุนไพร แชมพูสมุนไพร,ครีมนวดสมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว ชุมพร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว ชุมพร