ข้อมูลตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม ชุมพร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทุ่งคาวัด เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอ
ละแม จังหวัดชุมพรประกอบไปด้วยหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งคาวัด
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเชิงดี
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งคา
หมู่ที่ 4 บ้านใสใหญ่
หมู่ที่ 5 บ้านทับใหม่
หมู่ที่ 6 บ้านเขาช่องลม
หมู่ที่ 7 บ้านหินลูกช้าง
หมู่ที่ 8 บ้านเนินสันติ

พื้นที่

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอละแม ระยะทาง 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 48.42 ตารางกิโลเมตร มี 8 หมู่บ้าน มีพื้นที่ ทั้งเป็นที่ราบ และเชิงเขาสลับซับซ้อน ฝนตกตลอดปี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร
ทิศใต้ ติดกับ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ด้านช่าง รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 955 ครัวเรือน

การเดินทาง

จากที่ว่าการอำเภอละแมโดยถนนลาดยางประมาณ 8 กิโลเมตร เริ่มจากสี่แยกละแมถนนสายเฮเซีย 41 ใช้เส้นทาง เขาชะมด - น้ำตกจำปูนโดยผ่านหมู่ที่ 1,2,3,4,5,7 และหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ซึ่งเป็นหมู่สุดท้าย

ผลิตภัณฑ์

กล้วยหอมทองละแม

สถานที่

1) สำนักสงฆ์แหลมเศียร
2) มูลนิธิดวงประทีป
3) สถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง
4) โรงเรียนประถมศึกษา
5)วัดทุ่งคาประชาธรรม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกจำปูน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยหอมทองละแม ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองละแม เป็นกล้วยหอมทองปลอดสารพิษและสารเคมี ผลมีขนาดใหญ่ อร่อย สามารถส่งออกไปจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่น

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม ชุมพร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม ชุมพร