ข้อมูลตำบลด่านสวี อำเภอสวี ชุมพร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลด่านสวี เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลอ่าวไทย ได้มีชาวจีนอพยพมาค้าขายและตั้งถิ่นฐานอยู่ริมทะเล ได้เดินทางเข้ามาในตัวเมืองสวี ชาวจีนเหล่านี้เป็นคนต่างด้าว ทางราชการจึงได้ตั้งด่านตรวจผู้คนที่จะเดินทางเข้าเมืองสวี "ด่านสวี" จึงเป็นชื่อเรียกพื้นที่เป็นตำบลตั้งแต่นั้นมา ในตำบลนี้ประชาชนมีการประกอบอาชีพหลากหลาย ทั้งการประมงขนาดเล็ก ใหญ่ การเกษตรทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพราะพื้นที่มีทั้งที่ราบ ที่ลุ่ม ภูเขา ป่าไม้ ป่าชายเลน เกาะ หาด

พื้นที่

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงภูเขาและพื้นที่เป็นชายทะเลทั้งที่ราบและเป็นภูเขา มีที่ราบลุ่มอยู่น้อย มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลปากแพรก อ.สวี จ.ชุมพร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลท่าหิน อ.สวี จั.ชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ประมง
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์น้ำ เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 5,193 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 250 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 17.65 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนเพชรเกษม เชื่อมต่อปากทางเข้าตัวเมืองสวี ทางหลวงหมายเลข 4003 ระยะทาง 13 กม. ถนนสายสวี บ่อคา มีรถวิ่งโดยสารตลอดทั้งวัน และมีมอเตอร์ไซด์รับจ้างตลอดวัน

ผลิตภัณฑ์

แปรรูปจากอาหารทะเล (กะปิ,ปลาหมึก,ปลาเค็ม) ไม้กวาดดอกอ้อ

สถานที่

1) วัดถ้ำเขาล้าน
2) วัดบรรพตวารีเขต
3) วัดเล็บกระรอก
4) สถานีอนามัยตำบลด่านสวี
5) หน่วยอนุรักษ์หมู่เกาะชุมชน
6) หน่วยอนุรักษ์ป่าชายเลน
7) ที่ทำการ อบต.ด่านสวี
8) บ้านอ่าวมะขาม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่าว/ชาดหาดลกำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ต.ด่านสวี หาดทรายขาวสะอาด น้ำใส มีโขดหินโดดเด่นสวยงาม มีต้นไม้เบญจพรรณหนาแน่น ความยาวหาด 200-270 ม.
2 อ่าว/หาดทรายลกแพะ อยู่หมู่ที่ 11 ต.ด่านสวี อ่าวมีโขดหินสวยงาม น้ำใส ทรายขาวสวยงาม
3 อ่าว/หาดทรายลกแพะ อ่าว/หาดทรายลกแพะ มีต้นไม้หนาแน่น มีพื้นที่เหมาะแก่การพักแรม มีอุทยานแห่งชาติตั้งอยู่ พื้นที่มีความยาวของหาด 180 เมตร
4 อ่าวท้องทราย อ่าวท้องทราย ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ต.ด่านสวี อ่าวท้องทรายน้ำใส เงียบสงัด
5 อ่าวท้องทราย หาดทรายสวยขาวสดใส มีไม้เบญจพรรณ มีความราบรื่น โขดหินเด่น เป็นสง่า เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นอิสระ
6 เกาะแกลบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 เป็นเกาะอยู่ใกล้กับแผ่นดินใหญ่ เดินทางประมาณ 20 นาที (โดยเรือประมง) มีพื้นที่ประมง 0.3 กม. มีทั้งหาดทรายและหาดหิน มีที่พัก มีห้องน้ำ เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักค้างคืน

โรงแรม
1 เกาะแกลบ เกาะแกลบ ม.3 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทร : 077-531143 ราคา 300 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านน้องนก (แยกท้ ม.4 บ้านท้องเกร็ง อาหารตามสั่ง,ไทยจีน
2 เจ้ตุ่มบ่อคำ ม.3 บ้านบ่อคำ อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาหมึกผ่าตากแห้ง ผลผลิตจากสัตว์น้ำ คือ ปลาหมึก มาแปรรูปเป็นปลาหมึกตากแห้ง
2 ไม้กวาดดอกอ้อ ผลิตภัณฑ์จากดอกอ้อมาเป็นไม้กวาด

สินค้าโอทอป ตำบลด่านสวี อำเภอสวี ชุมพร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลด่านสวี อำเภอสวี ชุมพร