ข้อมูลตำบลเขาค่าย อำเภอสวี ชุมพร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมทีตำบลเขาค่ายเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ต่อมามีคนจากจังหวัดต่าง ๆ ได้เข้ามาบุกเบิกทำสวนผลไม้ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น จึงได้แยกพื้นที่ออกจากตำบลเขาทะลุ ตั้งเป็นตำบลเขาค่ายขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 และด้วยลักษณะของพื้นที่เป็นภูเขาล้อมรอบทุกด้านเปรียบเสมือนค่ายจึงเรียกว่า เขาค่าย ซึ่งใช้เป็นชื่อของตำบล มาตราบเท่าทุกวันนี้

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับที่ราบสูงมีลำคลองล้อมรอบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันตก กับ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง, ทำหัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,110 ครัวเรือน หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1. เส้นทางจากอำเภอสวีแยกถนนสายเอเซีย (สี่แยกเขาปีป) - เขาค่ายระยะทาง 35 ก.ม. (ถนนลาดยาง)
2. เส้นทางคลองโตน-ปากแพรก อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ระยะทาง 40 ก.ม. (ถนนลาดยาง)
3. เส้นทางเขาทะลุ-เขาค่าย ระยะทาง 6 ก.ม. (ถนนลาดยาง)

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมทอมือ

สถานที่

1) วัดโรจนประดิษฐ์
2) สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำทิพย์ปรีดา
3) สำนักสงฆ์บ้านเขาค่าย
4) สำนักสงฆ์คีรีวงศ์
5) สำนักสงฆ์ทิพเพธาราคีรี
6) อบต.เขาค่าย หมู่ที่ 3
7) สถานีอนามัย 3 แห่ง
8) โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง มัธยม 2 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำทิพย์ สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำทิพย์หรือศาลช้างเล่น หมู่ที่ 12 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
2 สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำทิพย์
3 สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำทิพย์

ร้านอาหาร
1 ศิริวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมขบเคี้ยว ขนมขบเคี้ยว
2 ผ้าไหมทอมือ ผ้าไหมพื้นเมืองสำหรับใช้ตัดเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มอื่น ๆ

สินค้าโอทอป ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี ชุมพร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี ชุมพร