ข้อมูลตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ สงขลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ในอดีตกาลโน้น ยังมีเจ้าหญิง และเจ้าชาย 2 พระองค์ คือ พระเหมราชา และพระชนกุมาร ซึ่งเป็นพระธิดา และพระโอรส ของพระเจ้าโกสีราช แห่งประเทศลังกา เจ้าหญิงและเจ้าชายทั้ง 2 พระองค์ ได้อัญเชิญพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า หนีข้าศึกผ่านมาทางเมืองสทิงพระ พอมาถึงหน้าวัดสทิงพระทั้งสองพระองค์ก็ลงจากเรือมาทรงน้ำ พระภคนีไปสรงน้ำที่บ่อจันทร์ พระอนุชาเฝ้าพระบรมธาตุไว้ แต่ภายหลังตามไปด้วย พระภคนี ถามว่า "จะทิ้งพระ" เสียแล้วหรือ คำนั้น ใช้เป็นชื่อ หมู่บ้านตำบล และวัดจนถึงปัจจุบันนี้

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม บริเวณพื้นที่เป็นที่สร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยบริเวณชายหาดของอ่าวไทยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทราย สำหรับพื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา) ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงกุ้ง ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

เดินทางจากที่ว่าการอำเภอสทิงพระ โดยรถยนต์ เส้นทางสายหัวเขาแดง - ระโนด ผ่านหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 และ 7 ตำบลจะทิ้งพระ

ผลิตภัณฑ์

เต้าเจี้ยว, หัตถกรรมจากใยตาล

สถานที่

1) วัดจะทิ้งพระ
2) หาดมหาราช

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดจะทิ้งพระ วัดจะทิ้งพระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลจะทิ้งพระ มีเนื้อที่ 35 ไร่เศษ เป็นวัดโบราณเก่าแก่ ตามหลักฐานในหนังสือประชุมพงศาวดารภาค 15 เรื่องพงศาวดารเมืองพัทลุงฉบับกรมศิลปากร พ.ศ.2515 ได้เขียนสรุปไว้ว่าพระยากรงทองได้สร้างพระมหาธาตุเจดีย์ และพระเชตุพนวิหารขึ้นในปี พ.ศ.1482 โดยสร้างพร้อมกันคือ วัดเขียน วัดบางแก้วและวัดสทิง แต่วัดจะทิ้งพระตั้งมาก่อนนี้แล้ว มีพระพุทธไสยาสน์ (ปางนิพพาน) พระธาตุเจดีย์เป็นหลักของพุทธศาสนา
2 วัดจะทิ้งพระ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าใยตาลถัก กระเป๋าใยตาลถัก
2 ตะกร้าหนามทุเรียน ตะกร้าหนามทุเรียน
3 บูดูข้าวยำ บูดูข้าวยำ
4 หัตถกรรมใยตาล หัตถกรรมใยตาล
5 เต้าเจี้ยว เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วเหลือง ซึ่งบรรจุขวด

สินค้าโอทอป ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ สงขลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ สงขลา