ข้อมูลตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี สงขลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองกวาง เป็นตำบลที่แยกมาจากตำบลปลักหนู เมื่อปี 2522 เหตุที่ชื่อตำบลคลองกวาง เพราะมีหมู่บ้านที่อยู่ตรงกลางของตำบลชื่อบ้านคลองกวาง และได้ตั้งชื่อตำบลตามหมู่บ้านนี้ จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดและที่ราบเชิงเขา มีภูเขาสลับซับซ้อน และมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย เป็นรอยต่อเขตที่โจรคอมมิวนิสต์มาตั้งฐานปฏิบัติการในอดีต ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพสวนยางพารา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.นากวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ปลักหนู , อบต.สะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ และรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร,ขนม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 984 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดสงขลา ถึงที่ว่าการอำเภอนาทวี โดยถนนสายสงขลา-นาทวี ระยะทาง 58 กม.และเดินทางต่อจากที่ว่าการอำเภอนาทวี ถึงตำบลคลองกวาง โดยใช้เส้นทางถนนสาย นาทวี-ประกอบ และสะท้อน-คลองกวาง ระยะทาง 32 กม.

ผลิตภัณฑ์

กล้วยม้วนเสวย,ภาพแกะสลักหนังตะลุง

สถานที่

1) อุทยานแห่งชาติน้ำตกเขาน้ำค้าง
2) อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อุทยานแห่งชาติและน้ำตกเขาน้ำค้าง อุทยานและน้ำตาเขาน้ำค้าง เป็นเทือกเขาสูง เป็นเขตแดนกั้นระหว่างอำเภอนาทวีกับ อำเภอสะเดา และเขตประเทศมาเลเซีย เป็นป่าสงวนมีที่พักสำหรับผู้ที่ชอบธรรมชาติ และมีน้ำตกอยู่บริเวณใกล้เคียง
2 อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง,หมู่บ้านปิยมิตร อุโมงประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง เป็นที่หลบซ่อนของโจรจีนคอมมิวนิสต์ที่เข้ามาก่อกวนในเขตชายแดนประเทศไทย เมื่อถูกโจมตีและกดดันจากทหาร จึงได้เข้ามอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย โดยทางราชการได้มอบที่ดินบริเวณป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นที่อยู่อาศัย และประกอบอาชีพโดยตั้งชื่อหมู่บ้านว่าหมู่บ้านปิยมิตร

โรงแรม
1 บ้านพักและเรือนรับรองอุทยานแห่งชาติ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกวาง บริเวณอุทยานแห่งชาติ เรือนรับรองพักได้ประมาณ 50 คน บ้านพัก ๆ ได้หลังละ 4 คน
2 รีสอร์ทอุโมงเขาน้ำค้าง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกวาง บริเวณอุโมงค์ประวัติศาสตร์ บ้านพัก 5 หลัง พักค้างได้หลังละ 4 คน
3 อพาทเม้นท์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาทวี มีห้องพักสำหรับพักค้างชั่วคราวประมาณ 20 ห้อง ๆ ละ 350 บาทต่อคืน

ร้านอาหาร
1 หมู่บ้านปิยมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกวาง อาหารจีน อาหารป่า
2 ใต้เหรง หมู่ที่ 1 ตำบลสะท้อน อาหารไทย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยม้วนเสวย แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
2 น้ำมันหม่องปทุมทิพย์ น้ำมันหม่องปทุมทิพย์
3 แกะสลักรูปหนังตะลุง แกะสลักรูปหนังตะลุงจากหนังวัว

สินค้าโอทอป ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี สงขลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี สงขลา