ข้อมูลตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย สงขลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

การตั้งชื่อตำบลสาเหตุมาจากการเรียกชื่อเปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่ยาวนาน เดิมมีการตั้งบ้านเรือนของราษฎรที่นับถือศาสนาอิสลาม (ชาวไทยมุสลิม) อยู่ก่อนพื้นที่ตอนบนของตำบลเป็นต้นน้ำ มีการถ่ายมูลชำระล้างสิ่งสกปรกลงน้ำ ชาวไทยพุทธอยู่ตอนล่าง อพยพเข้าแทนที่ มีการเปลี่ยนที่อยู่กันจึงเรียกว่า เปลี่ยน เพี้ยนคำเป็น "เปียน" จึงตั้งชื่อตำบลเปียนในปัจจุบัน

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบสูงอยู่ในรัศมีของเทือกเขาสันกาลาคีรี มีป่าไม้มากเนื้อที่ทำนามีน้อย ส่วนใหญ่ทำสวนยางพารา และสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ เพื่อยังชีพและขายเล็กน้อย ผลไม้พื้นเมืองมีค่าทางเศรษฐกิจ คือ ผลส้มแขก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงเป็ด ไก่ หมู

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,394 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

เส้นทางคมนาคมจากอำเภอสะบ้าย้อยสู่ตำบล ถนนลาดยางระยะทาง 15 กม. ถนนลูกรัง 2.2 กม.

ผลิตภัณฑ์

แปรรูปส้มแขก

สถานที่

1. วัดทุ่งเภา
2. วัดบ้านเก่า
3. วัดเก่าตำแย
4. สถานีอนามัยตำบลเปียน
5. โรงเรียนบ้านท่า
6. โรงเรียนควนหรับ
7. โรงเรียนบ้านเก่า
8. อบต.เปียน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เครื่องดื่มน้ำส้มแขก นำผลส้มแขกสด หรือส้มแขกแห้ง ปั่นละเอียดกรองน้ำ เติมน้ำตาล น้ำ เกลือป่น ตั้งไฟให้เดือด 1 ชม. ทิ้งให้เย็นนำไปบรรจุขวดส่งจำหน่าย ขนาดบรรจุขวดละ 250 ซีซี

สินค้าโอทอป ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย สงขลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย สงขลา