ข้อมูลตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ สงขลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโรง มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังตลอดเกือบทั้งปี เดิมนั้นการคมนาคมระหว่างตำบลและภายในหมู่บ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางไปมาหาสู่กันโดยเฉพาะในฤดูน้ำหลากหรือฤดูฝน เรือจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งของชาวบ้านที่จะต้องรักษาไว้ ชาวบ้านจึงนิยมสร้างโรงเรือนไว้เก็บเรือ ซึ่งแตกต่างไปจากพื้นที่ของหมู่บ้านตำบลอื่น ๆ ซึ่งไม่มีโรงเก็บเรือ ต่อมาจึงเรียกชุมชนนี้ว่า "โรง" เพราะมีโรงเก็บเรือมาก

พื้นที่

สภาพทั่วไปของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา เพราะมีน้ำท่วมขังเกือบตลอดทั้งปี ไม่สามารถปลูกผักสวนครัวเพื่อการจำหน่ายได้ มีการเลี้ยงสัตว์บ้างตามเนินเตี้ย ๆ ของตำบล เช่น วัว ควาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลสาปสงขลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

1. มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
2. มีน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้าน
3. มีโทรศัพท์ใช้ทุกหมู่บ้าน (บางครัวเรือน)
3. มีถนนคอนกรีตและถนนลาดยางใช้ภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 หมู่บ้าน

การเดินทาง

1. ถนนสายแยกจากถนนสงขลา - ระโนด บริเวณสามแยกบ้านเจดีย์งาม ถึงตำบลโรง ระยะทาง 8 กิโลเมตร
2. ถนนจากอำเภอระโนด - เกาะใหญ่ ถึงตำบลโรง 10 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมพันธุ์ปทุมธานี 1

สถานที่

1. วัด จำนวน 2 วัด
2. สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
3. โรงเรียน จำนวน 3 โรง
4. สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง
5. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวหอมพันธุ์ปทุมธานี 1 - ขายเป็นเกวียนราคาเกวียนละ 7,900 บาท - ขายเป็นกิโลกรัม ๆ ละ 8 บาท

สินค้าโอทอป ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ สงขลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ สงขลา