ข้อมูลตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา สงขลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าโพธิ์ เมื่อก่อนมีเส้นทางที่จะออกมาคลองแงะหรือมาอำเภอ ชาวบ้านต้องเดินผ่านทุ่งนาเพราะไม่มีรถ ระหว่างเส้นทางมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่หลายต้น ชาวบ้านที่เดินผ่านไปมา จะต้องแวะพักผ่อนเพื่อที่จะเดินทางต่อไป ชาวบ้านเรียกบริเวณที่แห่งนี้ว่าท่าโพธิ์ เรียกกัน
ติดปากตลอดมา จนเมื่อตำบลพังลาแยกตำบลใหม่ขึ้นมา ราษฎรก็เลยตั้งชื่อตำบลใหม่นี้ว่า "ตำบลท่าโพธิ์"

พื้นที่

เป็นที่ราบมีเนินเขาเตี้ย ๆ พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลปลูกยางพารา และไม้ผล เช่นส้มโอ ลองกอง ทุเรียน ในบางหมู่บ้านมีลำคลองหรำ และคลองอู่ตะเภา ไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

อาชีพ

อาชีพหลัก - ทำสวน/ทำไร่
อาชิพเสริม - ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,387 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,287 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนนลาดยางจากที่ว่าการอำเภอสะเดาถึงตำบลท่าโพธิ์ เป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร มีถนนลาดยางจากจังหวัดถึงตำบลท่าโพธิ์ เป็นระยะทาง 50 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

กล้วยอบน้ำผึ้ง

สถานที่

1. อบต.ท่าโพธิ์
2. วัดสองพี่น้อง
3. โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
4. โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2
6. มัสยิด 2 แห่ง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3
7. สถานีอนามัยบ้านโคกเนียนออก หมู่ที่ 5

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยอบน้ำผึ้ง กล้วยอบน้ำผึ้ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ กล้วยน้ำว้าดิบ น้ำมัน น้ำตาลทราย เนยและเกลือ

สินค้าโอทอป ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา สงขลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา สงขลา