ข้อมูลตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง สงขลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางเหรียง มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปลายนา หมู่ที่ 2 บ้านยางหัก หมู่ที่ 3 บางเหรียงตก หมู่ที่ 4 บ้านบางเหรียงบน หมู่ที่ 5 บ้านบางเหรียงใต้ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะน้ำรอบ หมู่ที่ 7 บ้านบางทีง หมู่ที่ 8 บ้านเกาะใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านคลองช้าง หมู่ที่ 10 บ้านคลองคล้า หมู่ที่ 11 บ้านแพรกสุวรรณ หมู่ที่ 12 บ้านโคกเมือง

พื้นที่

จากที่ว่าการอำเภอควนเนียงประมาณ 8.5 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.รัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ อบต.บางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.บางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.กำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตร ทำสวนยางพารา ปลูกผัก
อาชีพเสริม ค้าขาย , รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,107 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,107 หลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ผักปลอดสารพิษ

สถานที่

1) วัดท่าหยี
2) วัดป่ากันตพงษ์
3) สถานีอนามัย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ชายหาดบางเหรียง มีชายหาดที่สวยงาม
2 วัดป่ากันตะพงษ์ เป็นสถานที่ สงบจตใจเหมาะสำหรับการนั่งสมาธิ

โรงแรม
1 เกาะน้ำรอบรีสอร์ท ม.6 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 250 -300 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำดื่มเกาะน้ำรอบ น้ำดื่มเกาะน้ำรอบ
2 น้ำผลไม้ น้ำผลไม้
3 ผักปลอดสารพิษ ผักชนิดต่าง ๆ
4 สมิหลาไวน์ บรรจุในขวดสีเขียวปิดกับจุกไม้ค๊อก หุ้มด้วยปลอกพลาสติกพร้อมปิดเครื่องหมายผลิตภัณฑ์

สินค้าโอทอป ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง สงขลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง สงขลา