ข้อมูลตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง สงขลา

Standard Post with Image

เว็บไซต์ : โครงการเรียนรู้(www.wu.ac.th)

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองหอยโข่ง เป็นตำบลดั้งเดิมตั้งแต่อำเภอคลองหอยโข่งขึ้นอยู่กับอำเภอหาดใหญ่ ปัจจุบันเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอคลองหอยโข่งอ.คลองหอยโข่ง ประชากรเป็นคนดั้งเดิมอาศัยสืบทอดมาแต่โบราณ สันนิษฐานได้จากสถานที่สำคัญทางศาสนาบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์เก่าแก่สมัยรัตนโกสินทร์ แต่ด้วยความเป็นถิ่นทุรกันดาร กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศแยกให้เป็นกิ่งอำเภอคลองหอยโข่งตั้งแต่ 1 เม.ย.35 และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอำเภอตั้งแต่ 11 ต.ค.2540

พื้นที่

พื้นที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตร ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางเป็นอาชีพหลัก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทำขนม

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 176 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้ถนนลาดยางสายสนามบิน - บ้านเหนือ
และสายโคกม่วง - บ้านเหนือ

ผลิตภัณฑ์

กล้วยกวน,ถั่วเคลือบ

สถานที่

1. น้ำตกผาดำ
2. ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง
3. วัดโพธิ์
4. สำนักสงฆ์จอมหรำพัฒนา
5. สำนักสงฆ์บ้านเก่าร้าง
6. โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
7. กองพลพัฒนาที่ 4 (ค่ายรัตนพล)
8. สถานีวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดสงขลา
9.สถานีวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง)
10. สถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหอยโข่ง
11.สำนักสงฆ์วิมุติวนาศรม (ทุ่งยูง)

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกผาดำ น้ำตกผาดำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

โรงแรม
1 ไม่มีโรงแรม

ร้านอาหาร
1 ศรีทุ่งทอง หมู่ที่ 2 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา อาหารอีสาน , อาหารป่า โทร.0 - 74242 - 166
2 เรือนไม้สายน้ำ หมู่ที่ 9 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยกวน กล้วยน้ำว้า
2 ขี้ผึ้งสมุนไพร ขี้ผึ้งสมุนไพร
3 ถั่วเคลือบ รสชาด หอม กรอบ อร่อย เก็บไว้ได้นาน ไม่ใส่สารกันบูด

สินค้าโอทอป ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง สงขลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง สงขลา